Yttranden


Yttranden angående förslag till ansökan till MAB/UNESCO i Paris, om att få Kristianstads Vattenrike godkänt som ett internationellt biosfärområde.
Förslaget till ansökningshandlingar skickades i mars 2004 ut till 41 olika statliga och kommunala instanser samt föreningar, organisationer, institutioner mfl. Totalt har ca 120 exemplar skickats ut för synpunkter.
Ansökningshandlingarna har också funnits tillgängliga för alla intresserade på Vattenrikets hemsida.

Sammanlagt har 14 yttranden kommit in, vilka i sin helhet finns att hämta som pdf filer här.

Synpunkterna kommer att bearbetas och i lämpliga delar tillföras den slutliga ansökningshandlingen som under hösten skall översättas till engelska, för att sedan skickas till UNESCO i Paris för beslut 2005.

Artdatabanken (43 kb)
Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning, CTM (74 kb)
Claud Hamilton (38 kb)
Kommunledningskontoret (36 kb)
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Skåne-Blekinge Jordägareförbund (105 kb)
Länsstyrelsen (186 kb)
Mark och exploateringskontoret(26 kb)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (100 kb)
Naturvårdsverket (99 kb)
Nordöstra Skånes Fågelklubb (18 kb)
Riksantikvarieämbetet (55 kb)
Regionmuseet Kristianstad (34 kb)
Skogsvårdsstyrelsen (70 kb)
Stadsarkitektkontoret (85 kb)


Tillbaka