BIOSFÄR - forskningskonferens i Vattenriket


Sedan 2010 samlas alla med intresse för forskning i Vattenriket till en konferens i november. Syftet är att sprida kunskap och skapa kontakter. Konferenserna fylls med aktuella rön från forskarvärlden med anknytning till Vattenriket.Målgrupp: Forskare, lärare, studenter, naturentreprenörer, journalister och informatörer, tjänstemän i kommun och länsstyrelse, personal från andra biosfärområden och kandidatområden – kort sagt alla med intresse för “biosfärforskning” i allmänhet och Vattenriket i synnerhet.
Arrangörer: Högskolan Kristianstad och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike med naturum Vattenriket.


Tillbaka