Arkiv för kategori ‘Våtmarksområdet’

Strandskydd fokus för seminarium på naturum

fredag, 25 april, 2014

Ett 40-tal personer från länsstyrelse och kommuner i Skåne deltog när regeringens strandskyddsdelegation höll seminarium på naturum Vattenriket. Under ”Det börjar med vatten” lyftes Vattenrikets och Kristianstads kommuns arbete fram som ett gott exempel.

Att kunskapsseminariet hölls på naturum Vattenriket var ingen slump.
-Vi letade efter en plats i den södra Sverige och fick tipset från Naturvårdsverket att förlägga den till naturum Vattenriket, säger Patrik Åkesson, huvudsekreterare i regeringens strandskyddsdelegation.

Dagens strandskydd omfattar 100 meter från vattnet. Fredrik Nordwall från Havs- och Vattenmyndigheten föreläste om hur exploatering i strand- och vattenmiljöer påverkar biologisk mångfald.
-Grunda vattenområden är de mest betydelsefulla producenterna av ekosystem och biologisk mångfald – samtidigt är exploateringstrycket högst nära vattnet.

Dialog och samverkan – en framgångsrik modell
Biosfärkoordinator Carina Wettemark berättade hur Biosfärområde Kristianstads Vattenrike arbetar med dialog och samverkan för att skydda, utveckla och främja ett hållbart nyttjande av landskapet.
-Vattenrikets arbete började med att många ville använda vattnet och våtmarkerna längs Helge å för olika syften, i dag arbetar vi med flera olika landskapsteman.

Hon berättade om hur attityderna till våtmarkerna förändrats över tid från vattenrikt, till vattensjukt, till ett vattenrike och om hur tjänstemän och politiker tänkt om och insett att det går att bygga bostäder strandnära – om man integrerar bostäderna i våtmarkerna.

Det kommunala naturreservatet Årummet skapades längs Helge å runt naturum för att göra området tillgängligt för många och samtidigt öppna för bebyggelse i ett avgränsat område i sydöstra delen – på naturens villkor.
-Detta område är en del i projektet Vilans strandäng, för hållbar stadsutveckling där man kombinera ett attraktivt boendeområde med naturhänsyn, säger Carina Wettemark.

Regeringsdelegationens seminarium kommer också att resultera i en film där Carina Wettemark och Fredrik Nordwall medverkar.
Läs mer om strandskyddsdelegationen här.

Nu kan storken komma!

tisdag, 25 februari, 2014

I höstas fick Vattenriket ett nytt storkhägn. I Hovby vid Hammarsjön närmare bestämt. Nu har hägnet kompletterats med boplattformar. Till helgen flyttar tre unga storkpar in.

De stora strandängarna längs Hammarsjön är perfekta marker för storkar att leta mat i.
- De äter daggmaskar, grodor, småfisk och möss bland annat, säger Christer Neideman, Storkens vänner.

Det nya storkhägnet i Hovby är alltså en nära nog perfekt storkmiljö. Och alldeles snart kan en ny storkbostad tas i anspråk.
Till helgen flyttar tre par på 3-4 år in i sin nya boning. Först får de göra sig hemmastadda i hägnet. Fram i april är det sedan dags att ta klivet ut i friheten.
-När storkarna börjar bygga och visa tecken på att vilja börja häcka så släpps de fria. Förhoppningsvis stannar de sedan kvar och häckar på boplattformarna på taket, säger Christer Neideman.

Fler skånska storkar flyttar
Varje par kan få tre ungar, så om allt går väl kan flera nya storkar att ge sig av från Vattenriket till hösten. Just flytten har varit ett problem för Skånes storkprojekt, men det går bättre och bättre. De senaste tre åren har omkring 100 storkar flyttat söderut från Skåne varje höst.
-Det är viktigt att det finns en stor flock ungstorkar som kan ge sig av tillsammans, säger Christer Neideman.

Förra sommaren häckade två storkpar i Viby och tre i Härnestad. Dessutom byggde en storkhane på ett bo på Tandvårdshuset, men han lyckades inte få en hona att flytta in.
-Kanske kommer han tillbaka och försöker i vår igen, säger Christer Neideman.

Christer menar att det finns plats för fler storkar i Vattenriket.
-Vi skulle gärna vilja ha ett hägn någonstans vid Araslövssjön och Vinnö ängar.

Så är du naturintresserad, har plats och möjlighet till daglig tillsyn så anmäl ditt intresse. Du kan också gå med i Storkens vänner och stötta föreningens arbete för att återetablera denna våtmarkernas karaktärsfågel.

Skriv till christer.neideman@naturskyddsforeningen.se
Läs mer om Storkprojektet och Storkens vänner här.

Text: Åsa Pearce
Foto: Christer Neideman

Unik blomma trivs vid naturum

fredag, 2 augusti, 2013

Har du lagt märke till de gula prästkragelika blommorna längs Helge å? Det är gullstånds, en mycket sällsynt växt. Skåne är den enda växtplatsen i Norden. 95 procent finns i Vattenriket. Bäst trivs den vid naturum.

När landskapsvetare Håkan Östberg skulle skriva sitt examensarbete valde han att studera den unika växten gullstånds.
-När jag fick veta att det gått 30 år sedan gullstånds inventerades förra gången bestämde jag mig för att göra en ny studie, förklarar han.

Sagt och gjort, i augusti förra året räknade Håkan blomstänglar på 25 lokaler runt om i Vattenriket, ett arbete som kräver både uthållighet och bra skor.
- I början var det kul, men gullstånds växer i ganska oframkomlig och våt terräng så det blev lite jobbigt mot slutet.

Färre växtplatser
Håkan kunde konstatera att läget för den sällsynta växten blivit kärvare de senaste 30 åren.
-Den hade försvunnit på nästan hälften av lokalerna. Jag hittade bara blommor på 13 av de 26 ställen jag besökte.

Han ser flera möjliga förklaringar.
-Det kan bero på högvattnet 2002 och 2007, igenväxning eller för intensivt bete. Som ung växt har gullstånds svårt att stå emot konkurrens från andra växter, men som vuxen individ är den starkare.

Dessutom äter karminspinnarens larver gullståndsens blad.
-På två lokaler där det finns karminspinnare var gullståndsen borta nu, säger Håkan.

Skåne är det enda området där gullstånds växer i hela Norden. 95 procent av alla skånska plantor växer längs Helge å. Kärnområdet är runt naturum, till glädje för alla som rör sig längs Tivolirundan i naturreservat Årummet och Tivoliparken.
- Gullstånds har varit stark i det området sedan tidigare och när naturum byggdes blottlades jorden och gullstånds fick en chans att sprida sig, säger Håkan.

Text: Åsa Pearce
Bild: Karin Magntorn

Fotnot: Följ med Håkan Östberg på gullståndsvandring runt naturum på lördag 3 augusti och söndag 4 augusti kl 14.00.

Rödspoven har lyckats i år!

måndag, 15 juli, 2013


Efter flera år med svaga häckningar och minskande antal par verkar det i år ha kläckts fram ovanligt många ungar av rödspov, tofsvipa och rödbena
.

Årets inventeringar av vadarfåglar på Håslövs ängar och Isternäset pekar på ett trendbrott.
-Det är mycket glädjande att flera arter fått fram bra med ungar och det krävs om det skall gå att vända den negativa trenden, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket.

Text: Åsa Pearce
Foto: Hans Cronert

Nytt projekt ska göra vattnet mindre brunt

tisdag, 2 juli, 2013

Vattenriket får 650 000 kronor i Leader-stöd för att arbeta med ett projekt som ska göra vattnet i Bivarödsån bättre.


-Bivarödsån har det brunaste vattnet av alla biflöden i Helgeåns vattensystem. Vi tror att det hänger ihop med ett intensivt skogsbruk, säger Jonas Dahl, limnolog på Vattenriket.

Leader-pengarna på drygt 650 000 kronor ska användas till en åtgärdsplan och till att öka kunskapen om hur man kan bruka skogen på ett sätt som gör att vattenkvaliteten i Bivarödsån blir bättre.
-Först och främst vill vi se hur statusen är i nuläget, sedan kan vi göra en åtgärdsplan, säger Jonas Dahl.

Ett sätt att minska brunifieringen i Bivarödsån är att anlägga våtmarker i skogarna längs ån.
-I sommar ska vi gräva en våtmark med en markägare i Tågaröd vid Sibbhult. Det blir en visningsvåtmark där vi kan träffa markägare och visa vilka åtgärder de kan göra för att minska läckaget av humus och på så sätt få ett mer hållbart skogsbruk, säger Jonas Dahl.

Eftersom Bivarödsån rinner ut i Helge å kommer Bivarödsprojektet att påverka vattenkvaliteten positivt även i Helge å och Hanöbukten där ån rinner ut.
Text: Åsa Pearce
Foto: Jonas Dahl