Arkiv för kategori ‘Sandiga odlingsmarker’

Nytt projekt i sanden nära dig

onsdag, 15 april, 2015

Länsstyrelsen har beslutat att ge pengar till nya LONA-projekt i Skåne. Ett är Vattenrikets och ska pågå i tre år. Vi kallar det ”I sanden nära dig”.

Målet med projektet är att sprida kunskap och inspirera alla som förvaltar en tomt, ett grönområde eller annan naturmark utmed sandkusten att göra det så att det gynnar sandmarkernas mångfald och kryp som den här läppstekeln.

Den biologiska mångfalden i sandmarkerna är ett särskilt ansvarsområde i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Listorna över sällsynta arter som lever i sanden är långa.  Under flera år och i andra LONA-projekt har Biosfärenheten jobbat för att öka kunskapen om mångfalden, informerat, skyddat sandområden för framtiden och genomfört skötsel och restaureringar.

Fortfarande finns det mycket kvar att göra. I det här projektet läggs särskild fokus på sandkustens bebyggda områden. Utmed kusten från Åhus till Friseboda är de gamla flygsandfälten idag planlagda för bebyggelse och grönområden till ungefär 50 procent. I grönområden och på naturtomter finns sandmarker med höga naturvärden. Möjligheterna är stora att med enkla medel bevara och utveckla dem.

I projektet kan den som vill få en rådgivning på sin fastighet. Ett besök där vi tittar på vilka sandmarksvärden som finns på tomten och hur de kan utvecklas. Vi kommer också att arrangera fältvandringar för att berätta om sandkustens geologi, kulturhistoria och speciella mångfald.

I projektet ska vi genomföra naturvårdsinriktad skötsel i grönområden och annan närnatur. Det handlar om att ta bort buskar och träd som sakta men säkert slutit sig över öppna sandområden. När tät vegetation tas bort kommer blommande växter och insekter tillbaka. Samtidigt öppnas områden och vyer upp igen för människor att vara i och njuta av.

Text: Karin Hernborg
Bild: Patrik Olofsson

O-ringenstaden – mitt i ett eldorado för insekter

fredag, 18 juli, 2014

Nu har O-ringens alla orienterare flyttat in på Åsumsfältet. När 20000 människor går och springer i den sandiga marken gynnas områdets många ovanliga insekter.

Åsumfältet är ett fantastiskt artrikt naturområde! När det gäller insekter är det södra Sveriges bästa – med rariteter som eldrovfluga och reliktbagge.
Förklaringen ligger i ett varierat landskap med en mängd olika livsmiljöer på en begränsad yta.
-Här finns en fin mosaik av öppna fält, äldre tallar, solbelysta skogsbryn och sandiga vägar, säger Carina Wettemark, ekolog och koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

På Åsumfältet trivs många insekter som försvunnit på andra håll. Det beror på hur marken använts. Under lång tid brukades området av en handfull mindre gårdar.
-På 1930-talet försvann småbruket och ersattes av militärerna. Deras övningar gjorde så att markerna rördes runt i markerna, säger Carina.
På så sätt hölls området öppet och sanden kom upp i dagern.

År 2006 fick Vattenriket upp ögonen för området och började göra inventeringar.
-De visade sig att Åsumfältet är ett riktigt eldorado för buksvampar, bin och skalbaggar – ett av de arttätaste i Sverige!

Ett 80-tal rödlistade arter har hittats i området och flera av arterna ingår i nationella åtgärdsprogram för hotade arter.
-Till exempel hittades eldrovflugan, som ingen sett på nästan 100 år!

Samtidigt blev försvarets övningar allt glesare och området höll på att växa igen. Något måste göras för att bevara de unika naturvärdena.
I Vattenrikets regi har därför småtallar ryckts upp, gräs eldats, och bibäddar grävts. I dag är området ett unikt eldorado för insekter och ett uppskattat område för promenader och ridturer. Och just nu som bas för O-ringen!

Text och foto: Åsa Pearce

Åsumfältet förr och nu – från småbruk till insektseldorado
Tisdag 22 juli kl 17.30 på Åsumfältet. Samling sydöstra hörnet av O-ringens camping, korsningen Gyllenstiernas väg/Norrbys väg.
Fältvandring med biosfärområdets koordinator Carina Wettemark som berättar om det unika Åsumfältet och dess säregna flora och fauna.

Ny infoplats berättar om sandmarkernas värden

fredag, 11 juli, 2014

Vid Rinkaby skjutfält reser sig en jättesten med texten ”Upptäck livet i sanden”. I fotografier, kartor och text berättar den nya informationsplatsen om sandmarkernas historia och naturvärden.

De sydsvenska sandmarkernas växter och djur är hotade och behöver hjälp. EU-projektet Sandlife ska se till att igenväxta områden på sandiga marker öppnas upp igen för människor, växter och djur. Dessutom ska projektet sprida kunskap om sandmarkernas historia och naturvärden.

Vattenriket håller i delprojektet att skapa 12 nya informationsplatser. De två första har just kommit på plats. En vid Rinkaby skjutfält och en i Friseboda naturreservat. Tanken har varit att skapa en tydlig markering för sandmarkerna.
- På informationsplatserna vill vi väcka intresse för sandmarkernas unika historia och mångfald, säger Karin Hernborg ekolog och sandmarksexpert på Vattenriket.

För att leva vidare behöver sandmarkerna störas – på rätt sätt. Bete, grävning och bränning skapar öppen sand som behövs för att frön ska gro och för insekter att gräva sina bon i.
-Sandmarkerna är ett biologiskt kulturarv där mångfalden är kopplad till hur människor använt marken genom tiderna, säger Karin Hernborg.

Militärens övningar har gett omrörning i sanden och gjort området till en fin plats för både människa och natur. Några kliv förbi informationsplatsen öppnar sig ett hav av sandnejlika, backtimjan, fetknopp och pukvete. Och lite längre bort skymtar stranden och havet.

Läs mer om Sandlife här.

Text och foto: Åsa Pearce

Kristianstads golfklubb i Åhus på väg recertifieras

måndag, 14 april, 2014

För tre år sedan fick Kristianstads golfklubb i Åhus sitt miljöcertifikat. I dag besökte Mårten Wallberg från Golf Environment Organisation klubben. Uppdraget var att kontrollera att klubben forsätter sitt goda arbete för natur och människa.

Kristianstads golfklubb i Åhus fick sitt miljöcertifikat som tredje golfbana i Sverige och 30:e i världen. Arbetet började när Kristianstads kommun sålde mark till golfklubben, som samtidigt åtog sig att arbeta mot en certifiering.
-Ole Römer Sandberg som certifierade golfklubben var mycket imponerad av de initiativ som gjorts den gången, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Tre år senare ska Mårten Wallberg verifiera att klubben fortfarande uppfyller kraven och ge förslag på fler åtgärder. Han kontrollerar att vatten – och energiförburkning, val av grässorter och skötsel av gräsytorna sker på ett miljövänligt sätt.

Kristianstads golfklubb har fortsatt arbeta för miljön och har en särskild miljökommitté för de frågorna.
-Klubbordförande Göran Anderberg tycker att det är viktigt att klubben bedriver ett bra miljöarbete, säger Carina Wettemark.

Nu ska dagens resultat granskas av Golf Environment Organisation i Skottland. Om några veckor får golfklubben veta om de klarat verifieringen. Det ser lovande ut, tycker Carina Wettemark.
-Mårten Wallberg tyckte det var spännande att se hur klubben kombinerar ett bra golfspel med naturvård och hur vi på biosfärkontoret arbetat tillsammans med golfklubben när det gäller åtgärder för solitära bin som stortapetserabiet.
Text: Åsa Pearce

Grävmaskin i sandmarkernas tjänst

tisdag, 3 december, 2013

Arbetet med att gräva bort kolrester och matjord är i full gång vid Sånnarna. Fram träder vita ytor med blottad sand där många hotade arter kan leva.


Markerna runt Åhus är en sällsynt naturtyp som vi har ett särskilt ansvar för här i Vattenriket. Sandnejlika, svartfläckig blåvinge och stjälkröksvampar är några av de ovanliga växter, djur och svampar som behöver öppen kalkhaltig sand.

I våras tog kommunfullmäktige beslut om att bilda de kommunala naturreservaten Sånnarna och Horna sandar.  Samtidigt fastställdes en plan för hur markerna ska skötas.  Skötselplanen ligger till grund för det arbete som görs nu.


Marken är kommunens och arbetet betalas med statliga LONA-medel, (Lokala naturvårdssatsningen).På torsdag flyttar grävmaskinen till Horna Sandar och det statliga naturreservatet Horna grushåla, norr om Flötövägen. Även här kommer sandmarkernas unika arter att ges en bättre chans att överleva och utvecklas.  

Foto: Krister Larsson
Text: Åsa Pearce