Finansieringen klar för Vattenriketleden

22 mars, 2018

I onsdags beslutade kommunstyrelsen att satsa 2,6 miljoner kronor på en Skåneled genom Vattenriket. I dag stod det klart att ”Vattenriketleden etapp 1” dessutom får statliga LONA-medel för lokala naturvårdsprojekt på 655 000 kronor.

- Vattenriket har en fantastiskt rik och varierad natur och det här projektet innebär att vi kan förbättra förutsättningarna för friluftsliv i området. Dessutom hoppas jag att det kommer att bli ett bra tillskott för besöksnäringen. Intresset för vandring är starkt växande i vår region, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Projektet ”Vattenriketleden etapp 1” började som ett medborgarförslag om att skapa en Vattenriketled som en del av Skåneleden. Det var Rolf Sjöberg som lämnade in förslaget.
-Jag hade vandrat all Skåneled som fanns och kände att det saknades en led i det här området som har en så häftig variation i landskapet.

Medborgarförslaget blir verklighet
Nu ska hans förslag bli verklighet. Kommunstyrelsen har sagt ja till att satsa 2,6 miljoner på att anlägga den och LONA-anslaget på 655 000 kr blir en viktig pusselbit för att få till stånd den 14 mil långa leden tvärs igenom Vattenriket från norr till söder.  

- Vi på Region Skåne ser fram emot ett långvarigt samarbete för Skåneleden, ökat antal besökare, ökade turismintäkter och förbättrad hälsa för alla vandrare! säger Oddvar Fiskesjö, enhetschef på Regional utveckling Miljö, Region Skåne.   

Sammantaget får Kristianstads kommun ett rejält tillskott till projekt som gagnar friluftslivet. Totalt landar medlen på 1,265 miljoner kronor. Förutom ”Vattenriketleden etapp 1” får även projekten ”Hitta ut i Kristianstad” och ”Tillgänglig Vramså för alla – fågel fisk och mitt emellan” anslag.

-Så himla kul att Vattenriketleden och de båda andra projekten i Kristianstads kommun beviljas medel! Att Kristianstad är den kommun som kammar hem mest projektmedel känns också bra för friluftslivet som helhet, säger Carina Wettemark. 

LONA står för Lokala naturvårdsprojekt: Bidrag delas årligen ut till kommuner och föreningar inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Målet är att stimulera till ökat lokalt engagemang för naturvårdsfrågor, göra tätortsnära natur mer tillgänglig och att fler kommuner ska arbeta med naturvård. 

Bidrag till Kristianstads kommun:
Vattenriketleden etapp ett: 655 000 kr
Tillgänglig Vramså för alla – fågel fisk och mitt emellan: 470 000 kr
Hitta ut i Kristianstad: 140 000 kr

Världsvattendagen lyfter fram naturens tjänster

22 mars, 2018

Hur kan vi minska problem med översvämning, torka och övergödning i  haven? Svaret finns i de tjänster som naturen bjuder oss på. I dag 22 mars firas Världsvattendagen över hela världen. I år med fokus på ekosystemtjänster.


Naturen och dess tjänster kan lösa många av våra vattenutmaningar. Genom att skapa förutsättningar för naturen att leverera dem kan säkra vattenkvalitet och människors hälsa.
-I Vattenriket arbetar vi för att lyfta fram de ekosystemtjänster som naturen ger oss och för att öka kunskapen och öka förståelsen för värdena, säger Carina Wettemark, biosfärkoordinator.

Ett resultat är att attityden till våtmarkerna längs Helge å förändrats. På 1970-talet ansågs våtmarkerna helt värdelösa och fick hysa stadens soptipp. I dag har man förstått att våtmarkerna spelar en viktig roll genom att de skyddar Kristianstad mot översvämning och minskar näringsläckaget till Östersjön.

Våtmarker minskar näringsläckaget
Under de senaste tio åren har Vattenriket arbetat aktivt med att anlägga nya våtmarker i jordbrukslandskapet. Dessa fångar upp kväve och fosfor och hjälper till att minska näringsläckaget till Helge å och Östersjön. Våtmarker i landskapet är ett exempel på de naturbaserade lösningar som Världsvattendagen lyfter fram idag.

En annan viktig del i Vattenrikets arbete är samarbetet med forskningen. Elin Enfors Kautsky på Stockholm Resilience Center studerar hur man kan integrera ekosystemtjänster i hela Helgeåns avrinningsområde.
-Det som sker uppströms påverkar nedströms. Ett intensivt skogsbruk i norra delarna av avrinningsområde gör att vattnet nedströms blir brunare. Det påverkar den biologiska mångfalden och besöksnäringen. Därför är det viktigt att vi samverkar så att vi kan bruka området, utan att förbruka det, säger Carina Wettemark.

Världsvattendagen firas varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Det startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess belyst olika vattenrelaterade teman. I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006. Att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem till unga är huvudmålet med Världsvattendagen.

Läs också en intervju med biosfärkoordinator Carina Wettemark om Vattenrikets arbete kopplat till vatten och Agenda 2030 på Unescos hemsida.

Text: Åsa Pearce
Foto: Patrik Olofsson

Vattenriket besöktes av nya Biosfärområde Møn

16 mars, 2018

Den danska ön Møn nominerades som biosfärområde i juni i fjol. I fredags besökte det nya biosfärområdets  politiker och tjänstemän Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

-Det är roligt att vara delaktig och utbyta erfarenheter med det första moderna danska biosfärområdet, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Kristianstads kommunalråd Anders Tell håller med:
 -Det är positivt att Vordingsborgs kommun vänder sig till oss och vill veta hur vi utvecklat vårt biosfärområdet, säger han. Här har politiken varit med och stöttat Vattenriket ända sedan starten i slutet på 1980-talet.

Anders Tell lyfter fram Vattenrikets samrådsgrupp som en väg att utveckla området i samarbete med tjänstemän, näringsliv och föreningsliv.
-Det är viktigt att arbetet är förankrat hos de som är berörda. Samrådsgruppen har blivit en framgångsfaktor.

Annette Tenberg, koordinator för Biosfärområde  Møn, hoppas på en fördjupning av samarbetet.
-Vi hade stor hjälp av anställda i Vattenriket när vi skrev ansökan och utformade vårt biosfärområde. Nu vill vi bekräfta vänskapen och framtida samarbeten i projekt, gemensamt lärande och lokal utveckling till gagn för våra biosfärområden, säger hon.

Den danska delegationen fick många råd i samtalen med kommunalråd Anders Tell, biosfärkoordinator Carina Wettemark, naturumföreståndare Karin Magntorn och näringslivschef Pernilla Blixt.

Pernilla Blixt lyfte fram besöksnäringen som en växande sektor och naturen som en dragare för besöksnäringen.
-Det finns en stor variation i Vattenriket vad gäller aktiviteter, stränder och grönområden. Utmaningen är att få fler entreprenörer att se möjligheter kopplat till naturen.

Sist tog Anders Tell tog på sig sin biosfärambassadörströja och tryckte på hur viktig den lokala förankringen är för biosfärområdet.
-Framför allt idén om att hålla kurser för biosfärambassadörer tar jag med mig hem, säger Susan Thydal, nämndsordförande för  näringsliv- och turismfrågor i Vordingsborgs kommun på Møn.

Text: Åsa Pearce
foto: Tommy Åkerlund och Åsa Pearce

Vattenrikets våtmarker analyseras från rymden

2 mars, 2018

Vattenriket är med i ett unikt forskningsprojekt. Satellitbilder i projektet SWOS ska ge bättre miljöövervakning av världens våtmarker.


Så här kan Vattenriket se ut på satellitbild. De olika nyanserna visar olika vegetation och översvämningar. ©Copernicus Sentinel-2 data 2017 (180127)

SWOS står för Satellite-based Wetland Observations Service och är ett samarbetsprojekt mellan forskningsinstitut, universitet och företag i 23 länder. Totalt omfattar det 50 våtmarksområden.

Satellitbilder används sedan tidigare för fjärranalys av landmiljöer – det unika med SWOS-projektet är att använda metoden för analys av våtmarker.

Limnolog Andreas Jezek har just kommit hem från en internationell workshop om SWOS i Tyskland. Han tror att satellitbilderna kommer att bli mycket användbara för fjärranalys av våtmarker.
-Satellitbilderna  visar förändringar vad gäller markanvändning och vegetation, ytvattendynamik och vattenkvalitet, säger Andreas.

Visar förändringar i vattenstånd
För en del områden finns bilder som är tagna så lång tillbaka som på 1970-talet. Dessa kan ge en bild av förändringar över lång tid. Den nya modernare utrustningen och tätare intervaller gör att det går att visa förändringar även på kortare tid.
-Ungefär var femte dag passerar satelliterna och tar bilder så det går att detaljerat se hur vattendynamiken förändras med vattenståndet över ett år.

När det gäller våtmarkerna och vattendrag ser Andreas två viktiga användningsområden.
-Det går att se vattenståndsförändringar och i viss mån bedöma förändringar i vattenkvaliteten.  Med hjälp satellitinformation kan man på ett snabbt sätt få en bild av ytvattnets utbredning vid ett visst vattenstånd.

De nya satellitbilderna kan hjälpa till att bedöma effekterna av olika åtgärder inom avrinningsområdet. En förhoppning är att de ska kunna tillföra ny information om vilka faktorer som påverkar hur brunt vattnet är. 

Tillsammans med projektets svenska partner Brookmann Geomatics Sweden AB ska han försöka hitta möjlighet att följa vattenkvaliteteten i Hammarsjön och Araslövssjön.

Läs mer om SWOS här: http://swos-service.eu/
Länkar till satellitdata:
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/ (bäst i Google Chrome)
https://landsatlook.usgs.gov/

Nytt gömsle för örnskådare

15 februari, 2018

Med nya örngömslet nyttjar Göran Frisk vildgässen ut till sista fjäderspetsen. I sitt viltslakteri förädlar han kött från gäss som jagats för att minska skador på lantbruket. Restprodukterna blir mat till örnarna utanför gömslet.

De senaste decennierna har antalet rastande gäss i Vattenriket ökat. Till glädje för fågelintresserade och matglada, men till bekymmer för lantbrukare som riskerar att få stora skador på sin skörd. För att hålla gässen i schack skräms de och skyddsjagas.

Göran Frisk är gåsaskrämmare på uppdrag av Länsstyrelsens gås- och tranförvaltningsgrupp. För ett par år sedan startade han ett viltslakteri, som förädlar köttet från vildgäss.  Nu utökar han sin verksamhet i Egeside med ett bokningsbart örngömsle.

Intill gömslet åtlar han med restprodukter från slakteriet.
-Det här är ett sätt att ta tillvara gässen ända ut till sista fjäderspets, säger han.

Gömslet rymmer upp till fem personer som helst ska smyga in tidigt i gryningen – för att inte störa örnarna. Han har satsat på lite extra komfort för skådarna.
- Det är gott om plats att stå upp, här finns en toalett – man kan till och med övernatta om man vill. Kanske kan man säga att det är lite lyx.

Örnar lättast se på vintern
Egeside är ett av områdena i Vattenriket där örnar samlas på vintern. De äter gärna skadade eller döda gäss. Göras åtel lockar inte bara örnar.
-Gömslet ger även chans att se andra fåglar, just nu finns det många vanliga glador och en av den ovanliga arten brun glada som flyger i området.

Till hjälp att bygga upp en naturlig miljö utanför gömslet har han vänt sig till naturfotograferna Patrik Olofsson och Kristian Gärdsborn.
-Vi placerade ut stenar och grenar så att fåglarna får fina sittplatser i anslutning till matplatsen, säger Göran. 

För Göran Frisk har örnar en speciell fascination:
-De är väldiga fåglar och svåra att komma inpå livet. Därför är det häftigt att sitta i ett gömsle där man kan se dem på 50 meters avstånd. Då kan man verkligen känna deras storlek och styrka.

Den som är intresserad kan leta upp Görans gömsle på facebook. Sök efter: friskens örn och fotogömsle

Text och foto: Åsa Pearce