Ekosystemtjänster i Vattenriket


Ekosystemtjänster = nyttor och tjänster som människor får gratis av naturen.

Resiliens = långsiktig hållbarhet och förmåga att klara förändringar

Vi människor är helt beroende av naturen runt omkring oss. Den ger oss mat, rent vatten frisk luft och platser vi trivs på. Det som naturen ger oss gratis kallas ekosystemtjänster. Friska ekosystem med många arter ger oss fler tjänster. Stor artrikedom gör dessutom att naturen klarar förändringar bättre. Ett sådant exempel är klimatförändringar. Artrikedom är därför en god försäkring för att klara framtidens utmaningar.

Friska ekosystem i artrika Vattenriket

Friska ekosystem med många olika arter stärker ekosystemtjänsterna. Här i Kristianstads kommun är vi lyckligt lottade. Vattenriket är en av de artrikaste platserna i Sverige. Området täcker mindre än 2 promille av Sveriges yta, men här lever hela 20 procent av landets rödlistade arter! Om vi tar väl hand om artrikedomen, är det en bra försäkring för framtiden.

Kungsfiskare vid naturum Vattenriket. Foto Hans Cronert Utterspaning vid naturum
Härliga upplevelser kring naturum är också ekosystemtjänster. I naturumsjön syns uttrar och kungsfiskare till glädje för oss alla!

Det artar sig i Vattenriket

I olika biosfärprojekt hjälper vi Vattenrikets växter och djur på traven. Nya våtmarker renar vattnet och skapar fler livsmiljöer. Fria vandringsvägar och nytt lekgrus gör att fisk och musslor klarar sig bra i våra vattendrag. På de sandiga markerna kring Åhus finns ovanliga insekter, växter och svampar. För att de ska trivas behöver markerna hållas öppna och sanden röras om ibland. För att göra rätt behöver vi lära mer om landskapet och naturen. En del i biosfärarbetet är att ta fram och sprida ny kunskap.

Se filmen Ekosystemtjänster i Kristianstads Vattenrike!

 

 

Tillbaka