Examensarbeten i Vattenriket


Stadsnära rekreation i Vattenriket

Författare; Simon Jonegård (projektledare), Ingegerd Erlandsson, Carin Gagner, Maria Larsson, Gert-Inge Ronnstam

Högskolan Kristianstad, Landskapsvetarprogrammet
Projektledning LVP 465 2004-03

Uppdragsgivare: Stadsarkitektkontoret; Kristianstads kommun

Ladda ner arbetet (1,6 mb)

BAKGRUND
Denna rapport har producerats under 10-poängskursen i ”Projektledning och
planering” för landskapsvetarprogrammet på Högskolan Kristianstad.
Kursens syfte har framförallt varit att förmedla teorier samt praktiska
verktyg för projektarbete. Pågående under projektledningskursen har vi
därför arbetat med ett projekt vi har valt att kalla Stadsnära rekreation i
Vattenriket.
Projektet har genomdrivits i samarbete med stadsarkitektkontoret i
Kristianstads kommun och bygger på ett av de tre projektförslag vi blev
erbjudna att utföra. Beställarens syfte med projektet är att skapa ett underlag
till stadsarkitektkontorets arbete om förbättrad grönstruktur, attraktivitet och
tillgänglighet i kulturlandskapet runt Kristianstad. Vår förhoppning är att
rapporten ska komma till gagn vid den för tillfället pågående produktionen
av en fördjupad studie över centralorten, Kristianstad 2025.
I stadsarkitektkontorets arbetsmaterial, Idéer om Kristianstads
framtida utveckling, presenteras ett antal mål för stadens grönplanering.
Utav dessa har vi i arbetet med vårt projekt framförallt beaktat följande
målsättningar:
• att öka invånarnas tillgänglighet till grönområden
• att möjliggöra utevistelse/rekreation i ett sammanhängande grönt nätverk
• att säkerställa grönstruktur av historiskt intresse
I projektet har undersökningar genomförts i 4 stycken geografiska
delområden som vi har valt att kalla: Härlövs ängar, Charlottesborg, Nedre
Ängarna samt Naturskyddat område.

I rapporten kommer en historisk sammanfattning, en nulägesbeskrivning
samt förslag på förändringar för respektive område att i korthet presenteras.
För närmare beskrivning av resultaten med förslag på förändringar hänvisas
till rapportens bilagor

 

 

 


Tillbaka