Examensarbeten i Vattenriket


Klintabäcken – ett blivande naturreservat?


Klintabäcken november 2005. Foto Karin Magntorn

Studenter som inventerat och författat rapporten: Karin Folkesson, Åsa Jönsson, Charlotta Lorenzen, Åsa Persson och Marika Tagel

Arbetet utfört under kursen" Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier (BGB475)", Högskolan Kristianstad, Hösten 2005

Kursansvarig: Ola Magntorn


Ladda ner arbetet (1 mb)

Inledning

Denna rapport är ett arbete av studenter på fördjupningskursen ”Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier, 10p” på Högskolan Kristianstad. Under kursen har det gjorts flera inventeringar på olika lokaler med olika metoder. Inventeringar gjorda vid Klintabäcken redovisas i rapporten samt lokalens markhistoria, naturvärden (Norén, M et al. 2002) och studenternas skötselförslag.

Stora delar av området runt Klintabäcken är avsatt som Natura 2000-område och är en mycket artrikt lövskog med ett flertal hotade och rödlistade kärlväxter och kryptogamer. Lokalen ligger på norra sidan av Linderödsåsen i nordöstra Skåne intill Västra Vrams kyrka. Området är starkt präglat av Klintabäcken som rinner ner från höjden mot lantbruksmarkerna i norr. Längs bäckens båda sidor dominerar bokskog av olika slag med inslag av ädla lövträd men det går också hitta ett par granplanteringar och fuktigare avsnitt med ask och al (se bilaga 1).

Klintabäcken är ett område med varierande naturtyper vilket gynnar en stor artrikedom i både flora och fauna (Niklasson et al. 2005). Här finns även spår efter människor såsom stengärdsgårdar och skålgropar vilket visar att marken har varit kulturpåverkad under lång tid (Emanuelsson et al. 2002). Det har även varit lång skoglig kontinuitet i området (http://www. kristianstad.se) vilket gynnar arter som kräver lång etableringstid.

Syftet med kursen är att få fram en skötselplan och att få kunskap om metodiken vid inventering av ängs- och hagmarker samt lövskog och få en större kunskap om indikator- och signalarter samt en bättre förståelse för historisk markanvändning (www.hkr.se). Kursen har genomförts mellan den 29 augusti och 4 november, 2005.


Tillbaka