Examensarbeten i Vattenriket


Lyngsjön med omgivning
Inventering av naturvärden samt förslag till skötselplan - hösten 2005


Lyngsjö kyrka med Lyngsjön i förgrunden. Foto: Sven-Erik Magnusson

Studenter som inventerat och författat rapporten: Åsa Bengtsson, Malin Nilsson, Lisa Ragnarsson, Marie Rydén, Karin Sjödahl, Kim Svitzer

Arbetet utfört under kursen" Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier (BGB475)", Högskolan Kristianstad, Hösten 2005

Kursansvarig: Ola Magntorn


Ladda ner arbetet (1 mb)

Inledning

Denna rapport är ett arbete av studenter på kursen ”Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier” på Högskolan i Kristianstad. Området kring Lyngsjön som vi undersökt är ca 30 hektar stort och beläget en dryg mil söder om Kristianstad. Undersökningsområdet ligger på Kristianstadsslätten mellan de bägge urbergshorstarna Nävlingeåsen (NV) och Linderödsåsen (SV)

Markerna runt Lyngsjön domineras av öppna betesmarker eller åkrar och sjön betraktas som en grundvattensjö med mycket kalkhaltigt vatten. Sjön sänktes under 1800-talet då kalkfuktängarna med sin rika flora bildades. På de torrare partierna breder ofta en artrik sandstäppsvegetation ut sig. Området har en tydlig kulturpåverkan som sträcker sig långt bak i tiden och det fortfarande aktuella trädesbruket sträcker sig förmodligen ända tillbaks till 1100-talet när kyrkan byggdes.

Under kursen har det gjorts flera olika inventeringar. Syftet har varit att få fram ett förslag på skötselplan och att lära oss metodiken vid inventering av ängs- och hagmarker. Vi har fått en större kunskap om indikator- och signalarter samt en bättre förståelse för historisk markanvändning. Kursen har genomförts mellan den 29 augusti och 4 november, 2005.

I rapporten tar vi upp markhistoria, vegetationssamhällen, naturvärden, inventeringsresultat och skötselförslag.


Tillbaka