Examensarbeten i Vattenriket


Kustprojekt Åhus- Juleboda

Författare; Mikael Bengtsson m.fl

Projektarbete Landskapsvetarprogrammet. Högskolan Kristianstad. 2005

Uppdragsgivare: Stadsarkitektkontoret; Kristianstads kommun

Ladda ner arbetet (1 mb)

Sammanfattning

Den här rapporten behandlar kuststräckan Åhus- Juleboda ur natur- och kultursynpunkt och är uppbyggd enligt principen att ett delområde har definierats och därefter beskrivits. Metoden för uppdelning av områdena har varit att alla områden som har en naturvårdsplan har beskrivits utifrån dessa geografiska begränsningar. Därefter har ett antal andra områden kunnat urskiljas, dessa har namngetts med geografiskt anknutna namn. Rapporten har således delats upp i två delar, en del med befintligt avgränsade områden och en del med idag
obefintliga indelningar och lagskydd.
Den första delen behandlar områden med naturvårdsplaner. Här beskrivs varje område separat med naturvärdesklassning och värdetyper angivna samt med nuvarande status i lagskydd. Därefter följer en kortare beskrivning av området samt slutligen en uppräkning av befintliga naturtyper enligt Natura 2000 som återfinns inom just det området. Till naturtyperna medföljer en kortare förklaring som syftar till att ge en större inblick i de karaktäristika som präglar dem.
Den andra delen med områden har namngetts med geografiskt närliggande namn. Dessa består av områden som helt eller delvis ligger utanför lagskyddade områden, men inom undersökningens områdesbegränsning. Dessa områden har beskrivits med vilken nuvarande status de eventuellt har ur lagskyddshänseende samt en allmän kortare beskrivning. Till samtliga områden, både i del ett och två, finns en uppräkning av eventuella registrerade fornminnen samt en kommentar till Sam Skällbergs slitagekänslighetskarta bifogad tillsammans med en översiktlig karta över området. Detta för att förtydliga markens karaktär och eventuella behov för vidare fortlevnad.
I rapporten finns dessutom en serie av olika lagskydd som finns inom området samt en kortare förklaring till deras innebörd.
Rapportens syfte har varit att ge stadsarkitektkontoret ett lättöverskådligt och samlat arbetsmaterial som underlättar framtida planeringsarbete för kuststräckan Åhus – Juleboda.


Tillbaka