Examensarbeten i Vattenriket


Turism och friluftsliv längs Ålakusten

Författare; Patrik Johansson (projkledare)

Projektarbete Landskapsvetarprogrammet. Högskolan Kristianstad. 2005

Uppdragsgivare: Stadsarkitektkontoret; Kristianstads kommun

Ladda ner arbetet (1 mb)

Sammanfattning
Mellan Åhus och Juleboda i Kristianstad kommun sträcker sig ett cirka två mil långt område som är av riksintresse för turism och friluftsliv tack vare dess natur- och kulturvärden, goda tillgänglighet och variationer i landskapet. Syftet med denna rapport är att sammanställa mer kunskap om riksintresseområdets värden för turism och friluftsliv. Rapporten är uppdelad i två delar där första delen ska tydliggöra vilka turistiska och rekreativa värden som finns inom det kustnära riksintresseområdet för turism och rörligt friluftsliv. Andra delen ska ge förslag på
värden som bör bevaras och kan utvecklas inom området i linje med kommunens projekt för en långsiktig strategi. Kristianstad kommuns kustplan består av ett antal långsiktiga mål där vi för vårt arbete har prioriterat två viktiga mål. Det första är att trygga höga rekreationsvärden och värdefulla natur- och kulturmiljöer och det andra är att utveckla kustens identitet, de turistiska kvaliteterna, möjlighet till fritidsaktivitet och rekreation, samt samspelet med biosfärområdet. För att ha möjlighet att lyfta fram friluftslivets och turismens värden har projektgruppen utgått från fyra huvudkriterier vilka är tillgänglighet, utvecklingsbarhet, upplevelsevärde samt helheten i landskapet. Vår fördjupningsdel behandlar bad/stränder, strövande och ålakusten. Strövande och
bad är två bra exempel på aktiviteter som lockar många människor. Ålakusten är en tillgång för turism som behöver utvecklas för att inte stora kultur- och turismvärden ska gå förlorade i framtiden. Slutligen vill vi poängtera att intressena är beroende av natur- och kulturvärdena för hela området och då särskilt naturvärdena. För att området ska kunna bibehålla sina värden är det viktigt att kanalisera besöksströmmarna till mindre känsliga eller redan exploaterade områden.
Detta kan förslagsvis ske genom väl utmärkta spångar, stigar och iordningsställda grillplatser.


Tillbaka