Examensarbeten i Vattenriket


Biosfärområden - ett verktyg för hållbar utveckling mot bakgrund av
svensk naturvårds- och turismpolitik?

Författare: Mikael Nilsson
Mittuniversitetet i Östersund Institutionen för samhällsvetenskap
Kulturgeografi, D-uppsats, 10 poäng Vt. 2006
Handledare: Handledare: Peter Fredman
Examinator: Staffan Öhrling

Ladda ner arbetet (1 mb)

Abstract
The essay examines how biosphere reserves can function as a tool for the Swedish Government’s nature conservation policy and the Swedish tourism policy. A biosphere reserve is established by The United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNESCO) and the purpose is to improve the
relationship between man and the biosphere and develop sustainable strategies for conservation and development. The purpose of the essay is to examine if
biosphere reserves might work as a tool for the Swedish nature conservation
policy and the Swedish tourism policy. The study has focus on the part of the
policies that promote mutuality between nature, tourism and local development.
The study is qualitative and includes interviews, examination of literature and
documents. The result of the study shows that biosphere reserves may be effective tools for the Swedish policies.
Keywords: Man and biosphere, MaB, biosphere reserve, nature conservation
policy, tourism policy.
 

Sammanfattning
Uppsatsen undersöker hur biosfärområden kan fungera som verktyg för den
svenska naturvårds- och turismpolitiken. Biosfärområden utses av FN-organet
UNESCO och syftar till att förstärka relationen mellan människa och miljö samt
verka för att utveckla hållbara strategier för bevarande och utveckling. Syftet med uppsatsen är att undersöka om biosfärområden kan fungera som verktyg för
hållbar utveckling mot bakgrund av nuvarande naturvårds- och turismpolitik.
Undersökningen har sin fokus i den del av naturvårds- och turismpolitiken som
förespråkar ömsesidig nytta av naturvård, turism och lokal utveckling.
Undersökningen är av kvalitativ karaktär och innefattar intervjuer, undersökningar
av aktuell litteratur och dokument. Resultatet av undersökningen visar att
biosfärområden ligger i linje med den moderna kärnan av naturvårdspolitiken och
till viss del turismpolitiken och kan fungera som verktyg för en hållbar utveckling.
Nyckelord: Man and biosphere, MaB, biosfärområde, naturvårdspolitik,
turismpolitik.


Tillbaka