Examensarbeten i Vattenriket


Inventering och skötselplan för ”reservatet” i Bockeboda
Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier,
höstterminen 2006

Studenter som inventerat och författat rapporten: Malin Jönsson, Jeanette Nilsson, Gunilla Banemark och David Lundgren

Arbetet utfört under kursen" Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier (BGB475)", Högskolan Kristianstad, Hösten 2006

Kursansvarig: Ola Magntorn, mail: ola.magntorn@staff.hkr.se

Ladda ner arbetet (ca 1 mb)

Inledning

Inventeringsobjektet ligger i friluftsområdet Bockeboda, 1.7 mil väster om Kristianstad på kommunal mark (se figur 1). Östra delen av objektet utgörs av det som kallas för ”reservatet”, fortsättningsvis kommer vi att benämna hela inventeringsobjektet för ”reservatet”.
”Reservatet” är ett ca 2 ha stort äldellövbestånd insprängt i ett område som annars mest utgörs av planterad granskog. Området är speciellt på så vis att det innehåller en synnerligen märklig blandning av bok och grova tallar som av någon anledning sparats när gran planterades i omgivningen. Den östra delen av området är registrerad som nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotops inventering (1996).
Syftet med denna rapport är att inom kursen ”Inventeringsmetodik och fördjupade
vegetationsstudier”, höstterminen 2006, på Högskolan Kristianstad utföra inventeringar i ”reservatet” i Bockeboda och att arbeta fram ett förslag på en skötselplan över området. Där igenom har vi fått en bredare och djupare förståelse för de inventeringsmetoder vi använt, vilka signal- och indikatorarter det finns knutna till ”reservatet” och områdets historiska markanvändning
Inventeringen av området innefattar enbart mossor och lavar, eventuella intressanta insekter och kärlväxter redovisas därför inte i rapporten.


Tillbaka