Examensarbeten i Vattenriket


Inventering av sandstäpp i Everöd
Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier,
höstterminen 2006

Studenter som inventerat och författat rapporten: Malin Jönsson, Jeanette Nilsson, Gunilla Banemark och David Lundgren

Arbetet utfört under kursen" Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier (BGB475)", Högskolan Kristianstad, Hösten 2006

Kursansvarig: Ola Magntorn, mail: ola.magntorn@staff.hkr.se

Ladda ner arbetet (ca 1 mb)

Inledning
Everöds sandstäpp är ett cirka 0,7 hektar stort område beläget ungefär 1.5 mil söder om Kristianstad (se figur 1). Sandstäppen ligger i anslutning till den numera nedlagda järnvägen mellan Hedentorp och Everöd som i dag fungerar som gång- och cykelväg. Vilket också är ett område som ingår i Natura 2000-området Lyngby (Roosvall & Wettemark 2003).
Syftet med denna rapport är att inom kursen ”Inventeringsmetodik och fördjupade
vegetationsstudier”, höstterminen 2006, på Högskolan Kristianstad utföra inventeringar på Everöds sandstäpp och att arbeta fram ett förslag på en skötselplan över området. Där igenom har vi fått en bredare och djupare förståelse för de inventeringsmetoder vi använt, vilka signal- och indikatorarter det finns knutna till sandstäppen och områdets historiska markanvändning.
Vid inventeringarna har vi endast studerat vegetationen och där med uteslutet till exempel insektsfaunan som troligtvis kan vara artrik. Eftersom inventeringarna har utförts under september och oktober månad har många av vårens och sommarens kärlväxter inte kunnat inventeras. Dock bifogas artlistor från tidigare inventeringar som visar sandstäppens vår- och sommarflora.


Tillbaka