Examensarbeten i Vattenriket


Konkurrens om vattnet i samband med lantbrukets vattenanvändning
– En fallstudie från Vramsån

Författare: Christine Rolander
Handledare: Reinhold Castensson
Linköpings universitet, C-uppsats 15hp

Ladda ner arbetet (371 kb)

Sammanfattning
När många människor ska samsas kring en gemensam och allmän naturresurs uppstår det lätt konkurrens och konflikter mellan olika intressen. Denna uppsats syftar till att analysera de konkurrenssituationer som kan uppstå kring vatten som en gemensam resurs i samband med lantbrukets vattenanvändning. Vilka lösningar finns det för att hållbart nyttja denna resurs?

Vramsån i nordöstra Skåne är undersökningsområdet. Här finns en uttalad konkurrens om vattnet mellan traktens lantbrukare och representanter för naturvården. Konflikten står mellan om vattenuttag för bevattning kan göras när vattenföringen underskriver vissa nivåer eller om det skadar åns känsliga växt- och djurliv.

Uppsatsen är baserad på kvalitativa intervjuer med berörda parter. Resultatet visar på att samtliga inblandade parter anser att samarbetet hade kunnat fungera bättre samt att det på ett tidigare stadium hade behövts tydligare regler och mer kunskap. Detta för att lättare kunna avgöra vid vilka vattenföringsnivåer vattenuttag kan göras på ett hållbart sätt.


Tillbaka