Examensarbeten eller större projektarbeten


År 2013


Varför är Bivarödsåns vatten så brunt? (pdf 7 MB). Examensarbete av Virginija Kulikauskaite, Högskolan Kristianstad.

Författare: Virginija Kulikauskaite
Handledare: Jonas Dahl (Biosfärenheten) och Lena B.-M. Vought HKr.
Högskolan Kristianstad; Biologi.

Inventering av vandringshinder i Vinneån utanför Kristianstad (pdf 1,6 MB). Examensarbete av David Lidholm, Göteborgs universitet.

Författare: David Lidholm
Handledare: Johan Höjesjö, Göteborgs universitet och Jonas Dahl, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.
Göteborgs universitet; Vattenvård.

År 2012


En limnisk gigant. Inventering och genetiska studier av europeisk mal (Silurus glanis) i nedre Helgeå

Författare: Jerker Jansson
Handledare: Jonas Dahl, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike, Ola Magntorn, Högskolan Kristianstad och Stefan Palm.
Högskolan i Kristianstad; Verksamhetsförlagd utbildning för biologistudenter, ekologisk och geovetenskaplig inriktning.

År 2010


ÅGP-arter i Skånes naturrservat via Artportalen

Författare: Rose-Marie Nilsson
Handledare: Mona Persson, Länsstyrelsen i Skåne
Högskolan i Kristianstad; Verksamhetsförlagd utbildning för biologistudenter, ekologisk och geovetenskaplig inriktning.

Sammanställning av naturvärden samt hotbildsanalys för biosfäromårde Kristianstads Vattenrike

Master Examensarbete i Marin Ekologi
Institutionen för Marin Ekologi- Lovénscenter Göteborgs Universitet
Emma Hermansson
Handledare Per Nilsson
Examinater Kerstin Johannesson
Datum: januari 2010

År 2009


Konkurrens om vattnet i samband med lantbrukets vattenanvändning
– En fallstudie från Vramsån


Författare: Christine Rolander
Handledare: Reinhold Castensson
Linköpings universitet, C-uppsats 15hp
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

Comparison of the management approaches in the biosphere reserves Schaalsee, Gremany and Kristianstads Vattenrike, Sweden

Författare: Franziska Solbring
University of Greifswald
Institute of geography and geology
Handledare prof. dr Susanne Stoll-Kleemann, Dr Lisen Schultz
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

År 2008


Vuxna stickmyggor (Diptera: Culicidae) i Kristianstad Vattenrike och Nedre Dalälven 2006
- En jämförande studie

Författare: Arne Halling
Högskolan Kristianstad, 30 hp-uppsats
Examinator/Johan Elmberg
Handledare/Lars Jonsson
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

Stickmyggslarver (Diptera: Culicidae) i Kristianstad Vattenrike 2007
- En pilotstudie

Författare: Arne Halling
Högskolan Kristianstad, 15 hp
Examinator/Johan Elmberg
Handledare/Lars Jonsson
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

År 2006


Inventering och skötselplan för "reservatet" i Bockeboda. Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier, höstterminen 2006

Rapport framställd under kursen "Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier (BGB475)" vid Högskolan Kristianstad, ht 2006
Kursansvarig: Ola Magntorn, Högskolan Kristianstad
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

Inventering av sandstäpp i Everöd
Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier, höstterminen 2006

Rapport framställd under kursen "Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier (BGB475)" vid Högskolan Kristianstad, ht 2006
Kursansvarig: Ola Magntorn, Högskolan Kristianstad
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

Naturligt ung! Kunskapsslinga på Näsby fält, Kristianstad

Författare: Markus Bengtsson, Agneta Holst, Michael Horn, AnnaLena Johansson
Projektarbete Landskapsvetarprogrammet. Högskolan Kristianstad. 2006
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

Biosfärområden - ett verktyg för hållbar utveckling mot bakgrund av
svensk naturvårds- och turismpolitik?

Författare: Mikael Nilsson
Mittuniversitetet i Östersund Institutionen för samhällsvetenskap
Kulturgeografi, D-uppsats, 10 poäng Vt. 2006
Handledare: Handledare: Peter Fredman
Examinator: Staffan Öhrling
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

År 2005


Lyngsjön med omgivning.
Inventering av naturvärden samt förslag till skötselplan


Rapport framställd under kursen "Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier (BGB475)" vid Högskolan Kristianstad, ht 2005
Kursansvarig: Ola Magntorn, Högskolan Kristianstad
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

Klintabäcken – ett blivande naturreservat?

Rapport framställd under kursen "Inventeringsmetodik och fördjupade vegetationsstudier (BGB475)" vid Högskolan Kristianstad, ht 2005
Kursansvarig: Ola Magntorn, Högskolan Kristianstad
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

Torneträsk biosfärområde och Kristianstads Vattenrike. Utveckling, samverkan och framtida visioner i två svenska biosfärområden

Författare: Hanna Jämting och Mikael Nilsson
Mittuniversitetet i östersund, institutionen för samhällsvetenskap. C-uppsats  (10 p) i kulturgeografi vt 2005
Handledare: Sandra Wall, Mittuniversitetet

Kustprojekt Åhus- Juleboda

Författare: Mikael Bengtsson m.fl
Projektarbete Landskapsvetarprogrammet. Högskolan Kristianstad. 2005
Uppdragsgivare: Stadsarkitektkontoret Kristianstads kommun
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

Turism och friluftsliv längs Ålakusten

Författare: Patrik Johansson m.fl
Projektarbete Landskapsvetarprogrammet. Högskolan Kristianstad. 2005
Uppdragsgivare: Stadsarkitektkontoret Kristianstads kommun
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

Phosphorus dstribution, forms and dynamics of riparian zone peat wetland in Kristianstad district, Southern Sweden

Författare; Ann Fristedt
Master of Science Thesis (Examensarbete) 140, 2004. SLU
Handledare:Erasmus Otabbong, SLU
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

Bottensedimentets betydelse för flodpärlmusslans föryngring, en metodutveckling

Författare; Mikael Ulvholt
Institutionen för matematik o naturvetenskap, Högskolan Kristianstad
Handledare: Håkan Björklund, Ekologgruppen Landskrona, Lena Vought, Högskolan Kristianstad

Inventering av större vattensalamander i Kristianstads närhet

Författare; Daniel Malmqvist
Examensarbete i biologi 10 poäng. Biologi- och geovetenskapsprogrammet, Högskolan Kristianstad 2005
Handledare: Johan Elmberg, Högskolan Kristianstad
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

År 2004


Förändringar mot en ekosystembaserad förvaltning av landskapet i blivande biosfärområden: En studie av Kristianstads Vattenrike och Vänerskärgården med Kinnekulle

Författare; Simon Jonegård
Examensarbete i geografi 10 poäng. Landskapsvetarprogrammet, Högskolan Kristianstad 2004
Handledare: Per Olsson, Stockholms universitet
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

Stadsnära rekreation i Vattenriket

Författare: Jonegård Simon m.fl.
Projektarbete Landskapsvetarprogrammet. Högskolan Kristianstad. 2004
Uppdragsgivare: Stadsarkitektkontoret Kristianstads kommun
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

Riktlinjer i Kristianstads Vattenrike/Biosfärkandidatområde
För arrangör-, företag eller förening som avser bedriva kommersiell besöks- eller föreningsverksamhet.

Författare: Carlsson Linda mfl
Projektarbete Landskapsvetarprogrammet. Högskolan Kristianstad. 2004
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

År 2003


Hävdtillståndet på betesmarker och slåtterängar inom nedre Helgeåns våtmarksområde

Författare: Pyret Ovesson,  2003
Examensarbete i biologi 20 p. Biologi- och geovetenskapliga programmet, MNA, Högskolan Kristianstad 2003
Handledare: Magnus Thelaus och Hans Cronert

Björkets historia, vegetation och naturvärden. Inventering och skötselförslag

Författare: Åsa Jakobsson, 2003
Examensarbete i biologi 20 p. Biologi- och geovetenskapliga programmet, MNA, Högskolan Kristianstad 2003
Handledare: Johan Elmberg
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning

Skydd av skyddsskog ‑ mål och medel

Författare; Cecilia Zetterlund, 2000
Examensarbete Naturresurs o Miljö, SLU
Handledare Sam Skällberg
Länk till sida med sammanfattning och nedladdning


Tillbaka