Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2007:04

Uppföljning av settlingbottnar för flodpärlmusslan i Vramsån
Undersökningar år 2006 fisk och glochidielarver


Författare Håkan Björklund, Ekologgruppen på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike


Vy från Vramsån vid Forshult
Foto Sven-Erik Magnusson

Ladda ner rapporten


Sammansfattning

Tre nyanlagda settlingbottnar för flodpärlmussla samt tre närliggande referenslokaler elfiskades som en del av uppföljning av tidigare utförda åtgärder inom projektet Vramsån i Kristianstads Vattenrike. Referenslokalerna har tidigare fiskats år 2003, och en av lokalerna för settlingbotten fiskades 1999.

Tre av de fyra tidigare fiskade lokalerna (tre referenslokaler och en lokal där ny settlingbotten anlagts) hade vid årets fiske betydligt högre tätheter av öring medan en hade lägre (Forshult referenslokal). Av de andra två lokalerna (med nya settlingbottnar) som inte tidigare fiskats, hade en mycket låg (Forshult settlingbotten) och den andra måttlig täthet. Resultaten ger ingen entydig bild av om åtgärderna haft någon positiv effekt på öringbeståndet i settlingbottnarnas närområde (och därigenom ökar förutsättningarna för flodpärlmusslan), däremot en indikation om att så troligen är fallet. Tätheterna har ökat markant på tre av fyra lokaler som fiskats tidigare, och endast vid Forshult var det låga tätheter, både vid den nya anlagda settlingbottnen och på referenslokalen.

Dessutom utfördes en studie av överlevnad hos flodpärlmusslans larver (glochidier) under deras stadie som parasit på lax- och öringungar. Både vid höstens och vårens undersökning var såväl laxar som öringar infekterade med glochidier, med en större andel infekterade öringar än laxar. Antalet undersökta fiskar är dock för litet för att avgöra om det verkligen är någon skillnad i hur effektiva de är som värdfiskar. Det viktiga är att man kan konstatera att laxen fungerar som värdfisk.

Tillbaka