Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2007:05

Biosfärområde Kristianstads  Vattenrike
Handlingsprogram 2007-2009


Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike


Ladda ner rapporten


Sammansfattning av Handlingsprogrammet 2007-2009

Handlingsprogrammet för 2007-2009 är det fjärde handlingsprogrammet och har nu bredare fokus än tidigare handlingsprogram. Handlingsprogrammen utgör ett policydokument och en gemensam plattform för kommunens och Länsstyrelsens verksamhet i Vattenriket. Detta, nya handlingsprogram tar fasta på att Kristianstads Vattenrike blev godkänt av Unesco som ett biosfärområde år 2005. Kristianstads kommun och Länsstyrelsen var några av de parter som skrev under ansökan.

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling. Många verksamheter bedrivs redan i området med dessa förtecken, men den synbara kopplingen till biosfärkonceptet saknas eller är otydlig. Att identifiera och satsa på nya utvecklingsprojekt, utifrån våra lokala styrkor, i områdets temaområden är viktigt.

Detta handlingsprogram beskriver ett urval verksamheter där Biosfärkontoret varit involverade. Det poängteras att verksamheten framöver behöver både breddas och fördjupas.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike – Handlingsprogram 2007-2009 fastställdes som Kristianstads kommuns och Länsstyrelsen i Skåne läns policydokument för verksamheten i biosfärområdet vid beslut av Kommunfullmäktige den 12 juni 2007 (bilaga 1) och Länsstyrelsen den 28 juni 2007 (bilaga 2).

I handlingsprogrammet kommer bl a nedanstående verksamheter att prioriteras.

Besökarna i Biosfärområdet har ökat markant. Det är därför viktigt att intensifiera arbetet med att synliggöra, visa och kunna ta emot alla förväntansfulla besökare. Det nya naturum som kommer att byggas blir den i särklass största satsningen som kommer att göras för att kunna möta det stora antalet besökare till Biosfärområdet. Exempel på andra verksamheter är ökad tillgänglighet för funktionshindrade, brunvit skyltning enligt internationell standard, omarbetning av hemsidan samt en förbättring och utökning av toalettstandarden vid ett antal besöksplatser ute i Biosfärområdet.

Arbetet med temaområdet ”De sandiga odlingsmarkerna” tog ett viktigt avstamp under 2006 då Utemuseum Sånnarna invigdes. Dokumentation av de sandiga odlingsmarkernas många biologiska värden har också utförts. Det är viktigt att Biosfärkontoret får stöd i arbetet att tillsammans med markägare, myndigheter och andra aktörer kunna identifiera nya juridiska, ekonomiska och sociala verktyg och arbetsformer för bevarande, utveckling och uthålligt nyttjande av de sandiga odlingsmarkerna.

Under senare år har dramatiska förändringar observerats i Hammarsjön och Araslövssjön, som man kan befara allvarligt äventyrar naturvärden, fritidsfisket, ekoturism samt kanske också kan få konsekvenser för rekreation och turism längs kusten, norr och söder om Helgeåns utlopp vid Yngsjö. Under den kommande treårsperioden bör kommunen och Länsstyrelsen gemensamt arbeta för att skapa intresse och resurser för att ställa samman och utvärdera befintlig kunskap, initiera forskning, upprätta miljöövervakningsprogram och åtgärdsprogram i anslutning till sjöarna.

Den utökade verksamheten med ett Biosfärkontor och framöver också med naturum har resulterat i en fortlöpande förändring av verksamheten. Flera nya basala funktioner på Biosfärkontoret/naturum identifierades redan hösten 2005 då kommunen, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket började projekteringen för naturum, bl a en utbyggnad av informationsavdelningen, ekologfunktionerna, tekniska och administrativa avdelningarna samt stöd för forskning och miljöövervakning. Naturvårdsskötselorganisationen, som personalmässigt till största delen baseras på osäkra arbetsmarknadsresurser, behöver ges en bättre stabilitet och kärnan av fast anställd fältpersonal behöver utökas. Arbetsuppgifterna kommer att öka ytterligare när besöksströmmarna ökar. Hur resursförstärkningen skall lösas i det korta och långa perspektivet måste också klargöras.

Vid femårsrapporteringen till Unesco 2010, kommer verkställandet av Handlingsprogrammet för 2007-2009 att vara av mycket stor betydelse. Här kommer det att beskrivas hur väl Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och dess stödjande parter levt upp till sina intentioner i ansökan.

Tillbaka