Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2008:02

Inventering av fältpiplärka på Ripa sandar, Horna sandar samt Sånnarna 2007

Författare Patrik Olofsson på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike


Fältpiplärka. Foto: Patrik Olofsson/N

Ladda ner rapporten (7 mb)


Förord

Fältpiplärkan är en slank, sandfärgad piplärka som är anpassad till att springa omkring och leta efter föda i öppna, sandiga miljöer. Den har en entonig, melankolisk drill och flyger i karakteristisk bågflykt.

Under 1800-talet var fältpiplärkan relativt vanlig på de torra sandiga markerna i nordöstra Skåne och den häckade i de kustnära dynområdena och ute på de öppna sandfälten, ofta odlingsmarker med långa trädesperioder. Denna typ av marker har successivt minskat då stora arealer har planterats igen, bebyggts eller odlas intensivt.

Fältpiplärkan har under hela 1900-talet minskat dramatiskt i Sverige. För att följa upp de farhågor som funnits och som ett led i Biosfärkontorets arbete med temaområde sandiga odlingsmarker har Patrik Olofsson (Eco Images) inventerat fältpiplärka på Ripa Sandar, Horna Sandar och vid Sånnarna sommaren 2007. Ett nytt åtgärdsprogram för fältpiplärka är under framtagning av Naturvårdsverket.

Inventeringen finansierades av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike samt med statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Författaren ansvarar själv för innehållet i rapporten.

Carina Wettemark
Ekolog
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike 

Sammanfattning

Fältpiplärkan var under 1800-talet relativt vanlig på de torra sandiga markerna i nordöstra Skåne. Den häckade längs de vidsträckta kustnära dynområdena och ute på de öppna sandfälten, ofta odlingsmarker med långa trädesperioder. I takt med att stora arealer planerats med tall och många sandfältsområden vuxit igen har miljön för fältpiplärkan försämrats. Populationen i hela landet har minskat dramatiskt och idag återstår bara en spillra i Skåne och Halland. Landets totala bestånd uppskattades 2005 till cirka 100 par men eftersom en stor del av fåglarna utgörs av oparade hanar är den effektiva populationen troligen inte mer än cirka 50 reproducerande individer.

Som ett led i arbetet med temaområde ”Sandiga odlingsmarker” inventerades 2007 Ripa sandar, Horna sandar samt Sånnarna, ett av fältpiplärkans kärnområden i nordöstra Skåne. Vid inventeringen påträffades 3-4 sjungande hanar och troligen häckade minst ett par. De flesta fåglarna höll till kring motocrossbanan och de närbelägna fälten. Resultatet är en halvering jämfört med inventeringen 2001 och situationen för fältpiplärkan ser mycket kritisk ut, såväl i nordöstra Skåne som i hela landet.


Tillbaka