Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2008:03

Inventering av fågelfaunan på Åsumfältet
A3:s f.d. militära övningsfält i N Åsum

Författare Patrik Olofsson på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike


Spillkråka. Foto: Patrik Olofsson/N

Ladda ner rapporten (7 mb)


Förord

Åsumfältet är A3:s f.d. militära övningsfält i N Åsum, sydväst om Kristianstad. Området används idag främst av det rörliga friluftslivet då det inte längre är av riksintresse för militära ändamål. Det är ett viktigt rekreationsområde för Kristianstad och dess kransorter och många människor tar sig till Åsumfältet för att bl.a. promenera, jogga, rasta hunden och rida. Flera föreningar har också aktiviteter i området.

Grov tallskog, sett ur ett skånskt perspektiv, dominerar, men även yngre tallplanteringar, betesmarker, slåttervallar och trädesåkrar finns inom området. Marken är sandig och på många ställen mycket mager och har sin historia i ett extensivt brukande av markerna med trädesperioder då den magra marken fick ligga i vila och samla näring. På 1930-talet fanns mer än tiotalet gårdar och hus inom det aktuella inventeringsområdet, vilka de flesta revs i samband med att militären köpte in området som övningsfält och markanvändningen förändrades radikalt. De första värnpliktiga förlades här 1 juli 1945.

Områdets naturvärden är dock mindre kända och som ett led i Biosfärkontorets arbete med temaområde sandiga odlingsmarker har Patrik Olofsson (Eco Images) inventerat fågelfaunan under 2007. Även kärlväxter, buksvamp och insekter har på uppdrag av Biosfärkontoret inventerats av andra sakkunniga. Inventeringsarbetet har utförts för att få en bättre bild av områdets naturvärden och därmed förhoppningsvis ett bra underlag inför planeringen av den framtida markanvändningen av det tidigare övningsfältet.

Inventeringen finansierades av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike samt med statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Författaren ansvarar själv för innehållet i rapporten.

Carina Wettemark
Ekolog
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike 

Sammanfattning

Åsumfältet, sydväst om Kristianstad är ett f.d. militärt övningsfält som idag främst används av det rörliga friluftslivet. Området domineras av mycket grov tallskog, sett ur ett skånskt perspektiv, men även av yngre tallplanteringar, ängsmarker och slåttervallar. Den grova tallskogen visade sig vara ovanligt rik på gamla spillkråkehål, möjligen uppåt hundra stycken.

Under fågelinventeringen 2007 påträffades en varierade fågelfauna med totalt 67 arter varav 53 kan betraktas som regelbundna häckare. Av de häckande arterna är fyra (skogsduva, törnskata, stenskvätta och sånglärka) upptagna i kategorin ”Missgynnad”(NT) på den svenska rödlistan.

Inventeringen gick främst ut på att kvantifiera ett urval karaktärsarter; rovfåglar, hackspettar, ugglor, nattskärra, skogsduva, trädlärka, törnskata och korp. För rovfåglar som ormvråk och glada är bestånden mycket täta och även sparvhök och lärkfalk påträffades. Tornfalk och brun kärrhök använde området regelbundet för födosök. Av ugglor påträffades ett par häckande hornuggla. Inventeringens mest överraskande upptäckt var den talrika förekomsten av skogsduva med minst 10-15 par, troligen betydligt fler. Vid inventeringen konstaterades de hålhäckande duvorna främst i tallbryn med grova träd, flera av dem väl försedda med gamla spillkråkehål.

Även när det gäller hackspettar påträffades täta populationer med två par spillkråka och två-tre par större hackspett, vilket indikerar en god miljö för båda arterna. Gröngöling häckade troligen strax utanför inventeringsområdet. När det gäller tättingar noterades tre törnskatepar spridda över inventeringsområdet. Ett korppar häckade och fick ut tre ungar. Trädlärkan är en av områdets karaktärsfåglar och Åsumfältet utgör en mycket viktig häcklokal för arten. Totalt
15-20 sjungande hanar är en hög siffra med tanke på att man så sent som i slutet av 1980-talet uppskattade hela den skånska populationen till 200-250 par.

Fågelfaunan på Åsumfältet är rik och den innehåller även ett flertal hårt trängda arter. Den grova tallskogen och de många brynmiljöerna utgör en ovanlig och mycket skyddsvärd miljö som dessutom är lättillgänglig och tätortsnära. Bestånden med de grövsta träden finns i den södra delen av inventeringsområdet och det var även här som många rovfåglar, hackspettar, törnskator och skogsduvor noterades. Andelen döda eller döende träd är än så länge relativt låg men med tanke på tallskogens höga ålder så kommer denna sannolikt att öka markant under de närmaste decennierna.


Tillbaka