Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2008:04

Inventering av solitära bin och rödlistade insekter på Åsumfältet och vid f.d järnvägsövergången Everöd/Lyngby sommaren 2007

Författare Mikael Sörensson på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike


Stortapetserarbi Megachile lagopdaVU och dess primära
näringsväxt väddklint   Foto: M. Sörensson

Ladda ner rapporten (7 mb)


Förord

Åsumfältet är A3:s f.d. militära övningsfält i N Åsum, sydväst om Kristianstad. Området används idag främst av det rörliga friluftslivet då det inte längre är av riksintresse för militära ändamål. Det är ett viktigt rekreationsområde för Kristianstad och dess kransorter och många människor tar sig till Åsumfältet för att bl.a. promenera, jogga, rasta hunden och rida. Flera föreningar har också aktiviteter i området.

Grov tallskog, sett ur ett skånskt perspektiv, dominerar, men även yngre tallplanteringar, betesmarker, slåttervallar och trädesåkrar finns inom området. Marken är sandig och på många ställen mycket mager och har sin historia i ett extensivt brukande av markerna med trädesperioder då den magra marken fick ligga i vila och samla näring. På 1930-talet fanns mer än tiotalet gårdar och hus inom det aktuella inventeringsområdet, vilka de flesta revs i samband med att militären köpte in området som övningsfält och markanvändningen förändrades radikalt. De första värnpliktiga förlades här 1 juli 1945.

Områdets naturvärden är dock mindre kända och som ett led i Biosfärkontorets arbete med temaområde sandiga odlingsmarker har Mikael Sörensson, Lund, inventerat insektsfaunan främst med avseende på solitära bin under 2007. Vad författaren och Biosfärkontoret känner till har ingen entomologisk inventering tidigare utförts i området. Det är därför mycket glädjande att ett så stort antal rödlistade insektsarter påträffats och flera arter som är föremål för nationella åtgärdsprogram.

Även kärlväxter, buksvamp och fågelfaunan har på uppdrag av Biosfärkontoret inventerats av andra sakkunniga. Inventeringsarbetet har utförts för att få en bättre bild av områdets naturvärden och därmed förhoppningsvis ett bra underlag inför planeringen av den framtida markanvändningen av det tidigare övningsfältet.

I uppdraget ingick också att inventera den lilla sandstäppslokalen vid den f.d. järnvägsövergången i Everöd/Lyngby, som trots sin litenhet är en värdefull lokal för många hotade och sällsynta växter, djur och svampar.

Rapporten har genomförts med Naturvårdsverkets medel för regional miljöövervakning år 2007, statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) samt med medel från Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.

Författaren ansvarar själv för innehållet i rapporten.

Carina Wettemark
Ekolog
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike  

Sammanfattning

På uppdrag av Biosfärkontoret i Kristianstad inventerades sommaren 2007 solitära bin och rödlistade insekter på Åsumfältet strax söder om Kristianstad och fd. järnvägsövergången i Everöd/Lyngby. Åsumfältet är ett f.d. militärt excersisfält vars utseende i stort är ett resultat av militärens tidigare aktiviteter. På grund av upphörd hävd är nu många tidigare öppna ytor under igenväxning. Förutom omfattande tallplanteringar hyser området fortfarande stora ytor med torrmarker av olika karaktär, bl.a. blomrika torrängar och hedmarker. Inventeringen täckte in ca 78 hektar fördelade på 20 delytor och resulterade bl.a. i 90 arter solitärbin, varav 21 rödlistade, samt ytterligare 30 rödlistade insektsarter, således 51 rödlistade insekter allt som allt. Av dessa ingår hela 13 arter i nationella åtgärdsprogram (ÅGP), bl.a. busksandbi Andrena morawiti, slåttersandbi Andrena humilis, stortapetserarbi Megachile lagopoda svartfläckig blåvinge Maculinea arion, månhornbagge Copris lunaris, humlekortvinge Emus hirtus och ribbdyngbagge Heptaulacus sus. Andra intressanta arter på Åsumfältet är den sällsynta rovflugan Asilus crabroniformis och dess släkting eldrovfluga Choerades igneus. Även en liten population av det mycket sällsynta stäppsandbi Andrena chrysopyga kunde konstateras, liksom det för landet nya dvärgblodbi Sphecodes longulus. En lång rad andra ovanliga arter dokumenterades, och det står klart att Åsumfältet hör till Sydsveriges entomologiska toppobjekt. Till stor del beror artrikedomen på den mångåriga, kontinuerliga hävd som militären stått för, bl.a. genom fordonskörning vars positiva effekt bestått i att markskiktet ständigt rörts om och rivits upp. Markomrörning är ett absolut krav hos många värmeälskande, marklevande insektsarter, t.ex. jordlöpare, dyngbaggar och gaddsteklar (solitära bin, vägsteklar mm). För att den rika faunan skall kunna fortleva krävs alltså att viss markomrörning återupptas. Görs inte det kommer ytorna snabbt att växa igen. Detta är också ett gott skäl till att låta integrera området i kommunens satsning på friluftsområden för allmänheten. I övrigt noterades överraskande många tallbrynmiljöer med inslag av gamla, delvis döende tallar. Denna miljö är hemvist för den mycket sällsynta och exklusiva arten eldrovfluga Choerades igneus (ej sedd i Skåne på nästan 100 år) och hör till fältets allra värdefullaste enskilda biotoper. Inventeringen av fd. järnvägsövergången i Everöd/Lyngby resulterade i 13 rödlistade insektsarter, flertalet bundna till sandmarker och torrängar, bl.a. väpplingblåvinge Polyommatus dorylas, klubbsprötad bastardsvärmare Zygaena minos och dyntapetserarbi Megachile leachella.


Tillbaka