Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2008:05

Inventering av buksvampar inom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, hösten och vintern 2006/2007

Författare Ramlösa Naturkonsult, Sven-Åke Hanson, på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike


Sträv jordstjärna. Foto Carina Wettemark

Ladda ner rapporten (2 mb)


Förord

De sandiga odlingsmarkerna i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har brukats av människor sedan mycket lång tid tillbaka. Detta har gett förutsättningarna för ett säreget kulturlandskap med höga naturvärden.

Under senare år har dock betydande arealer sandiga odlingsmarker försvunnit och fragmenterats i allt större utsträckning. Vidare har markanvändningen på flera håll kraftigt förändrats vilket i sin tur påverkar naturvärdena.
Som ett led i Biosfärkontorets arbete med temaområde sandiga odlingsmarker har Ramlösa Naturkonsult (Sven-Åke Hanson) inventerat buksvampar på Ripa och Horna sandar, Sånnarna, Rinkabyfältet (Rinkaby skjutfält och Rinkaby pansarövningsfält), Åsumfältet (A3 området i N Åsum) samt vid den fd. järnvägsövergången i Everöd/Lyngby under vintersäsongen 2006/2007. Även kärlväxter, fågel- insektsfauna har på uppdrag av Biosfärkontoret inventerats av andra sakkunniga, i flera av de ovannämnda områdena. Detta för att få en bättre bild av områdenas naturvärden och därmed ett bra underlag inför det framtida naturvårdsarbetet.

Det har varit mycket intressant att få ökad kännedom om buksvamparnas ekologi och dess förekomst inom de aktuella områdena. Det var glädjande att ett så stort antal rödlistade arter påträffades inom flera av de inventerade områdena och dessutom i så stort antal. Buksvampar ställer stora krav på kontinuitet i markanvändningen och det är också intressant att notera att det inte alltid är ett samband mellan kalkgynnad flora och förekomst av buksvamp, vilket också är viktig kunskap inför det fortsatta arbetet.
Inventeringen har finansierats med statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) och med medel från Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike. Gällande inventeringen av Rinkabyfältet har även Länsstyrelsen i Skåne län bidragit med medel Författaren ansvarar själv för innehållet i rapporten.

Carina Wettemark
Ekolog
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Sammanfattning

Förekomsterna av rödlistade arter inom flera av de inventerade områdena var inte kända sedan tidigare och i flera fall helt oväntade. Likaså har, som tidigare nämnts, flera arter visat sig i osedvanligt stort antal.
Obektet Åhus 1. Söder Norregård har i och med resultaten från denna inventering kvalitetsmässigt visat sig vara ett synnerligen värdefullt objekt. Det är ett av de bästa objekten för rödlistade buksvampar i Skåne och därmed även i hela Sverige. Andra mycket värdefulla objekt är Ripa sandar A. NO Älleköpingegården, Rinkaby skjutfält objekten A & C samt Rinkaby pansarövningsfält objekt H, alla med osedvanligt stora koncentrationer av stjälkröksvamp. För det sistnämnda objektet torde risken för negativa konsekvenser vara mycket stor i samband med de scoutläger som planeras.

Det har med stor tydlighet visat sig att slänter i nedlagda täkter samt naturliga rasbranter är goda lokaler för rödlistade buksvampar, som dessutom i många fall även har påträffats vid fältgränser t.ex. vid gärdsgårdar och stängsel. Dessa är därför synnerligen skyddsvärda.
Slutsatsen blir alltså att många av förekomsterna, speciellt av de olika arterna av stjälkröksvampar, är beroende av mänsklig verksamhet i landskapet.

Den värdering som gjorts beträffande de olika objektens botaniska och mykologiska värden har i några fall gett helt olika resultat. Detta understryker klart att alla organismgrupper måste vägas in för att få en bra bild av ett områdes naturvärde.


Tillbaka