Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2008:06

Invallningar kring de nedre delarna av Helge å
Grunddata, våtmarkspotential och framtid

Författare Peter Berglund, Hushållningssällskapet, på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike


Pumpstation till invallning vid Skånes Viby
Foto: Hans Cronert

Ladda ner rapporten (5 mb)


Förord

Enligt ”Våtmarksstrategin för Skåne” från 2007 behövs fler, större, grönare och mångsidigare våtmarker. Våtmarker fyller flera viktiga funktioner i landskapet. Att återskapa och anlägga våtmarker är därför en högt prioriterad fråga för att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen. Sommaren 2007 fanns möjligheter att hos Länsstyrelsen ansöka om statliga medel med syfte att ta fram bättre planeringsunderlag bl a för att underlätta etablering av betydligt större våtmarker än hittills skett.

Att omvandla befintliga invallningar till våtmarker är en effektiv metod för att skapa en våt-marksmiljö. I Ramsarområdet längs de nedre delarna av Helgeå i Kristianstads kommun finns ett tiotal invallningar.

Syftet med detta projekt har varit att i dialog med berörda brukare och markägare dokumentera de befintliga invallningarna i Ramsarområdet för att utröna deras våtmarkspotential ur miljömässig och ekonomisk synpunkt. I de fall intresse fanns att gå vidare skulle några områden detaljstuderas för vidare projektering. Underlaget som får betraktas som ett objektivt faktaunderlag.

Medel till projektet har beviljats av Länsstyrelsen. Utredningen har genomförts av Hushåll-ningssällskapet Kristianstad. Kartmaterial från invallningsföretagen har välvilligt ställts till förfogande av Vattensektionen vid Länsstyrelsens miljöavdelning. Scanning och georeferering av kartmaterial samt digitalisering av invallningsföretagens olika delar har utförts av Claes Isacsson, Stadsbyggnadskontoret, Kristianstads kommun. Hans Cronert, Biosfärområde Kristi-anstads Vattenrike/Länsstyrelsen i Skåne län svarar för bedömning ur naturvårds- och rekrea-tionssynpunkt.

Denna undersökning hade inte varit möjlig utan stöd från de intervjuade delägarna i varje
invallningsföretag. Avslutningsvis vill vi därför rikta ett stort tack till Er för all hjälp och
information!

Sven-Erik Magnusson
Biosfärkoordinator
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Sammanfattning

I denna undersökning har tretton verksamma invallningsföretag kartlagts längs de nedre delarna av Helge å i Kristianstad kommun med syfte att bedöma deras status/skick och våtmarkspoten-tial vid en eventuell nedläggning.

Åtminstone en delägare i varje invallningsföretag som undersökts har intervjuats och frågorna har bland annat berört intresset för en våtmarksomläggning, det vill säga en nedläggning av invallningsföretaget. Generellt sett har intresset varit lågt för en sådan omställning. Det är en-dast två eller tre delägare i två skilda invallningsföretag som visat ett visst intresse för en våt-marksomställning och då gällde det endast delar av invallningsföretaget.

De största problemen med invallningsföretagen som påtalats vid intervjuerna är bortodling/marksjunkning och utflytning av vallarna. I allmänhet bedöms emellertid de studerade invallningsföretagen vara i gott skick på grund av regelbundet underhåll och kontinuerliga
investeringar i mark, vall och pumpar.

Vid en eventuell nedläggning har vissa av invallningsföretagen en stor våtmarkspotential på grund av bortodling och låglänthet och därmed finns goda förutsättningar för näringsretention, fågel-, övrigt djur-, och växtliv samt rekreation.


Tillbaka