Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2008:07

Utvärdering av provfiske i Araslövssjön och Hammarsjön 2007

Författare Ivan Olsson (Fil Dr.) och Anders Eklöv (Fil Dr.) på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike


Tömning av nät vid provfiske på Hammarsjön. Foto: Hans Cronert

Ladda ner rapporten (0,5 mb)


Förord

Under senare år har stora förändringar skett i nedre Helgeåns vattensystem. Vattnet har succesivt blivit allt brunare och framför allt har sävruggarna inom Hammarsjön och Araslövssjön blivit allt färre och försvunnit inom stora ytor.

Fiskfaunans sammansättning har stor betydelse för sjöekosystemen och påverkar sin miljö på olika vis, på samma sätt som den speglar miljöns kvalitet i olika avseenden. Därtill har fisken och fisket stor betydelse ur rekreationssynpunkt och både Hammarsjön och Araslövssjön är populära fiskevatten.

Eftersom det gått drygt 10 år sedan senaste provfisket genomfördes i sjöarna kändes det angeläget att göra en uppföljning och få en uppdaterad bild av den aktuella situationen. Ett provfiske genomfördes därför sommaren 2007.

Provfisket utfördes av Roger Göransson och Fredrik Skeppstedt, knutna till Länsstyrelsens miljöavdelning. Det utvärderades därefter av Ivan Olsson och Anders Eklöv, Eklövs Fiske och Fiskevård. Projektet är finansierat genom medel från Naturvårdsverkets anslag för regional miljöövervakning 2007, Världsnaturfonden WWF och Biosfärkontoret.

Vid provfisket 2007 var antalet fiskarter i samma storleksordning som vid fisket 1995. Däremot var totalfångsterna jämförelsevis mycket låga. Tyvärr sammanföll provfisket med det värsta sommarhögvattnet i Helgeåns nedre delar sedan 1927 och de kraftigt annorlunda förhållandena jämfört med förra fisket, gör det vanskligt att dra några säkra slutsatser.

Frågorna kring hur fisksamhällena i Hammarsjön och Araslövssjön mår och eventuellt har förändrats står kvar och det är därför mycket angeläget att ett uppföljande provfiske, med förutsättningar som bättre liknar de som fanns 1995 snarast kommer till utförande.

Hans Cronert
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike
/ Länsstyrelsen i Skåne län

Sammanfattning

Vid 2007 års provfiske påvisades förekomst av totalt tio respektive elva arter i Araslövssjön och Hammarsjön. Totalfångsterna, uttryckt som biomassa per nätansträngning var låga och utgjorde endast ca 16 (Araslövssjön) och 33% (Hammarsjön) av fångstvikterna i förhållande till 1995 års provfiskeresultat. Fångsterna dominerades av abborre (Perca fluviatilis), mört (Rutilus rutilus) och björkna (Blicca bjoerkna) vilket är snarlikt 1995 års provfiskeresultat.

Sjöarnas ekologiska status, enligt EQR8 fiskindex, har beräknats till 0,26 (Araslövssjön) och 0,28 (Hammarsjön) vilket motsvarar bedömningsklassen ”otillfredsställande ekologisk status”. Detta skall jämföras med 1995 års värden som har beräknats till 0,45 och 0,49, vilket motsvarar en ”måttligt” till ”hög ekologisk status” enligt samma index. Indikatorer som sänkt sjöarnas status under 2007 är främst variabler kopplade till fångstvolymernas minskning 2007 (fångst per ansträngning, i antal och vikt).

Då tidpunkten för 2007 års provfiske sammanföll med extremt höga flödesförhållande är de låga fångstresultaten sannolikt en effekt av minskad fångsteffektivitet, snarare än en minskning av fiskbestånden. EQR8 lyckades alltså identifiera de variabler som under 2007 års provfiske avvek mest i förhållande till 1995 års provfiske (fångstvolymerna), vilket tyder på att modellen är robust och på sikt användbar för att bedöma sjöars ekologiska status.

I syfte att få tillförlitlig information om fiskfaunans nuvarande status i Araslövssjön och Hammarsjön, samt för att ytterligare validera fiskindexet EQR8, rekommenderas emellertid att 2007 års provfiske upprepas vid en tidpunkt som sammanfaller med 1995 års provfiske, och då i samband med normala flödesförhållanden i Helgeån.


Tillbaka