Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2008:09

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön

Författare Patrik Olofsson på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike


Grågäss. Foto: Patrik Olofsson/N

Ladda ner rapporten (1,3 mb)


Förord

Problem med grågäss som orsakar skador på växande och oskördad gröda på
Kristianstadsslätten har accentuerats under senare år. För att om möjligt finna lösningar eller åtminstone lindra de uppkomna problemen har en förvaltningsplan för grågäss tagits fram av en projektgrupp under ledning av Länsstyrelsen i Skåne Län.
Flyginventeringen av grågäss har under några år utförts av Patrik Olofsson/Eco Images inom ramen för förvaltningsplanen. Den syftar till att öka kunskapen om förekomsten och
dynamiken av de häckande gässen.
Rapporten har sammanställts och slutredigerats i samarbete med Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.

Hans Cronert
Ekolog
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike
/Länsstyrelsen, Skåne län

Sammanfattning

Som en del i arbetet med förvaltningsplan för grågås på Kristianstadsslätten har
Hammarsjöns- och Araslövssjöns häckande grågåspopulation flyginventerats under
säsongerna 2004 till 2008. Under 2007 och 2008 har även södra delen av Oppmannasjön samt området kring Holjeåns mynning i Ivösjön inventerats.
Slutresultatet för flygräkningen av häckande grågäss i Hammarsjön och Araslövssjön
hamnade för häckningssäsongen 2008 på totalt 456 bon fördelade på 422 bon i Hammarsjön och 34 bon i Araslövssjön. I Oppmannasjön noterades 86 bon i den södra delen vilket är något färre än 2007 då 98 bon påträffades. I Näsumviken, norra Ivösjön noterades 32 bon (2007: 34 bon).
Inventeringsresultaten i Hammarsjön 2004-2008 visar att grågåsbeståndet har en minskande trend med en tillbakagång på 39 % mellan 2004 och 2008. När det gäller Araslövssjön så var resultatet 2008 (34 bon) det lägsta antalet hittills under inventeringsåren då som mest 86 bon noterats (2006).
När det gäller Hammarsjön så har närmiljön kring sjön (ex. vassens utbredning och
vattenstånd vid äggläggningstid) sett olika ut under samtliga inventeringsår. Mot bakgrund av det låga inventeringsresultatet 2008 (ett år då det fanns gott om stående vass - i princip maximal utbredning) så finns det inte ett tydligt samband mellan vassarealen i sjöarna och antalet gåspar.
Vad nedgången av antalet häckande grågåspar beror på är oviss men man kan se att
utvecklingen i de olika sjöarna (Hammarsjön och Araslövssjön) pekar åt samma håll.
Möjligen kan en utveckling mot glesare vass i de båda sjöarna, i kombination med relativt
högt vattenstånd vid häckningens början, ha bidrag bidragit till att färre par påbörjat häckning.
Den likartade utvecklingen i sjöarna skulle också kunna tyda på att de häckande gässen i
nordöstra Skåne framför allt påverkas och regleras av större strukturella faktorer snarare än lokala mer säsongsbundna förutsättningar vid respektive häcklokal.


Tillbaka