Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2009:01
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Verksamheten 2008
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike


Foto Patrik Olofsson/N

Ladda ner verksamhetsberättelsen (1 mb)


Året som gått, 2008

Mycket ny kunskap om arter och landskapsmiljöer har tagits fram och publicerats. Beslut om att bygga naturum är taget och kronprinsessan Victoria besökte Vattenriket. Sommarens vattenstånd i Helge å, Hammarsjön och Araslövssjön återgick till det mer normala efter 2007 års extremt höga sommarvattenstånd. Den 30 september var det till och med så lågt vattenstånd att ån rann uppströms ända uppe vid Lillö, mer än
två mil från kusten.

Under året har ett helt knippe nya skrifter i Biosfärkontorets serie Vattenriket i fokus publicerats. Inventeringar av bl a insekter, svampar och fåglar på de sandiga odlingsmarkerna har gett enastående resultat. Inventeringarna i våtmarksområdena har också byggt på kunskapsbanken. Resultaten från inventeringarna visar tydligt att det framöver är viktigt att arbeta utifrån ett landskapsperspektiv för att kunna bevara dessa unika värden. Markerna vid Åhus, Horna, Ripa och Åsum tillhör landets mest skyddsvärda sandiga odlingsmarker, med ett mycket stort antal sällsynta och hotade arter. För att klara ett långsiktigt bevarande av alla dessa unika arter måste man dessutom kunna använda markerna för flera olika ändamål, t ex för småskaligt extensivt jordbruk, rekreation, friluftsliv och ekoturism samtidigt. Samarbete med markägare och arrendatorer som t ex lantbrukarna i Ripa, golfklubben i Åhus och ridklubben
i Åsum är en självklar förutsättning för ett lyckat resultat.

Fjolårets larmrapporter från våtmarksområdet om brunt vatten och årets uppmärksammade döda träd, främst alar och björkar, har fått en del att tro att allt går utför med Vattenrikets värden. Så är det givetvis inte. Vi kan samtidigt konstatera att havsörnarna åter börjar bygga bo i området, att fiskare rapporterar om unga malar och att den sällsynta undervattensväxten vårslinke återupptäckts. Det betyder inte att vi kan negligera larmrapporterna, utan de signalerar skärpt uppmärksamhet och varsamhet avseende naturens nyttor,
som vi människor får från ekosystemen (ekosystemtjänster). Upplevelser och information ute tillhör en av verksamhetens grundbultar, därför har skriften ”Vattenriket, en utflyktsguide” givits ut. Ett flertal specialguidningar har också gjorts bl a inom ramen för projektet ”Tillgänglighet för alla”. Likaså har nationella sandmarks- och våtmarkskonferenser förlagts till Biosf ärområdet.

Speciellt trevligt var det att få ge en specialguidning på Helge å för kronprinsessan Victoria.
Flera forskningsprojekt, med stor ämnesmässig bredd, bedrivsockså i Biosfärområdet. Det gäller bl a arkeologiska, ornitologiska och systemekologiska projekt. I det projekt som handlar om
strandängarnas ekosystemtjänster uttrycker sig en av de intervjuade så här. ”Fantastiskt att kunna erbjuda vänner på besök från andra platser i Sverige
 
Sven-Erik Magnusson
Koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike


Tillbaka