Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2009:04

Kulturhistorisk analys av
Kristianstads Golfklubbs golfbanor
i Åhus

Författare Liselott Wernersson


Foto Patrik Olofsson

Ladda ner rapporten (12 mb)


Förord

Området för Kristianstads Golfklubbs båda banor Åhus västra och Åhus Östra har en spännande historisk bakgrund, som i sin tur till viss del har skapat förutsättningarna för de höga naturvärden markerna hyser idag.
Det är för många av oss en hisnande tanke att här har bott folk ända sedan stenåldern och att här slet lantbrukarna på 1700-talet för att odla upp ”Kröselyckan” och andra åkerlappar i det sandiga landskapet. Åkrar som sedan fick ligga i träda i långa perioder och samla näring och då användes som bete till djuren.
Under 1800-talets skiftesreformer genomgick även landskapet här stora förändringar, då ägarstrukturen och markanvändningen successivt förändrades.
I rapporten finns också en enkel manual för hur man kan arbeta med att ta fram historiskt underlagsmaterial, vilket vi hoppas kan komma till nytta för andra klubbar i deras arbete med att kombinera golfsport med kulturhistoriskt arbete.
Denna rapport har kunnat komma till stånd tack vare medel från Sterf (Scandinavian Turfgrass Environment Reserch Foundation) och ett samarbete mellan Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike och Kristianstads Golfklubb. Rapporten ingår som en del i projektet ”Multifunktionell golfbanan med unika natur- och kulturvärden” som Kristianstads Golfklubb och Biosfärkontoret driver tillsammans.
Författaren ansvarar själv för innehållet i rapporten.

Carina Wettemark
Ekolog och projektledare
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike
 

Sammanfattning

Denna rapport inleds med att visa hur hela Kristianstadsslätten, men också hur det avgränsade undersökningsområdet ser ut geologiskt. Hur den geologiska bilden ger en grund till varför vi har denna historiska bakgruns som finns i området belyses också i rapporten.
Vidare följer vi tiden framåt och börjar med att tittar på områdets förhistoriska tid. Genom att ta reda på vilka fynd som hittats här, kan man få fram en fornminnesbild med bland annat boplatslämningar.
Tiden för oss sedan snabbt vidare till medeltidens Åhus och här tar rapporten upp en mera allmän bild av hela Åhus historia och hur byn växte från 1100-talet och blev en stad.
Kopplingen till det forna Älleköpinge, som ligger sydväst om Åhus, får också en del utrymme i den medeltida beskrivningen. Denna köpingeort har troligtvis haft tidigare betydelse för Åhus som handelsplats, sannolikt beroende på dess strategiska läge invid Helge å som utnyttjades som farled för dåtidens människor.
När vi sedan når fram till 1700- och 1800-talen visar denna undersökning en mer analytisk avbildning av hur området sett ut med dess markanvändningen fram tills i dag. Detta görs genom kartöverlägg från åren 1812-1820, 1822, 1852, 1930 och 1970. Även kartor från 1750- talet och 1770-talet har betraktats och analyserats, men dock inte fästs på några överlägg här.
Avslutningsvis beskrivs ett antal exempel på åtgärder inom området som kan vara vägledande för att vidare kunna få ut information till både Kristianstads Golfklubbs medlemmar, samt till allmänheten. Förhoppningen är att alla intresserade kan få delaktighet i områdets historiska bild på ett lättillgängligt sätt.


Tillbaka