Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2009:05

Markhävdkartering 2008 hävdtillståndet på betesmarker och slåtterängar inom nedre Helgeåns våtmarksområde i Kristianstads Vattenrike

Pyret Oveson juli 2009


Rödspov. Foto Hans Cronert

Ladda ner rapportens textdel (7 mb)
Ladda ner repportens kartdel (17 mb)


Förord

Våtmarkerna längs nedre delarna av Helgeån i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike omfattas av konventionen om våtmarker av internationell betydelse (Ramsar-konventionen). De betes- och slåtterhävdade strandängarna utgör en av de viktigaste naturmiljöerna i våtmarksområdet.
Hösten 2008 utfördes den fjärde uppföljande markhävdkarteringen av strandängarna. Den första utfördes hösten 1989 i samband med att verksamheten i Kristianstads Vattenrike påbörjades. De två senaste inventeringarna (2002 och 2008) har utförts av samma person.
Detta är mycket positivt och ökar säkerheten i de bedömningar och jämförelser som gjorts mellan åren.

Det är glädjande att trenden med ökade arealer betes- slåtterhävdad areal fortsätter. Framför allt är det glädjande att den omfattande och för strandängsbönderna så kännbara sommaröversvämningen 2007 inte resulterat i att lantbrukarna ”givit upp” och minskat ner på verksamheten med betesdjur och strandängsslåtter.
Resultaten visar att andelen välhävdad mark ökat. Detta är i grunden positivt. Dock finns tendenser till att vissa marker hävdas alltför hårt, till men både för den strandängshäckande fågelfaunan (minskat skydd för bo och ungar) och floran. Till den kraftiga hävden bidrar de kraftigt ökade bestånden av grågäss på Kristianstadsslätten. Gässen är tidigt på plats och börjar beta redan när det första gräset spirar i mars. Inom många områden betar gässen så hårt att tillgången på betesgräs för kreaturen begränsats och att avkastningen på slåtterängarna minskat. Kvarstående effekter av översvämningen sommaröversvämningen 2007 (ytor med avdödad vegetation eller sänkt vitalitet) bidrar också till att en del strandängar blivit kraftigt hävdade under 2008.
Avslutningsvis vill vi tacka Pyret Oveson för ett väl genomfört arbete på de stora och inte alltför lättrampade strandängsarealerna i Vattenriket. Vi vill också tacka Gerth Roos och övrig personal vid Kristianstads kommuns Stadsbyggnadskontor för hjälp med hanteringen av digitala kartor.
Rapporten är finanasierad av Naturvårdsverkets medel för regional miljöövervakning 2008 och Världsnaturfonden WWF.

Hans Cronert
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike / Länsstyrelsen i Skåne län 

Sammanfattning

De hävdade strandängarna utmed Helgeå i Kristianstads Vattenrike är helt och hållet en kulturskapelse, och det krävs kontinuerlig skötsel i form av slåtter eller bete för att upprätthålla de biologiska värdena som är resultatet av en lång, traditionsenlig hävd. Traktens lantbrukare har i generationer utfört detta arbete och besitter en stor kunskap om de skötselmetoder som används.
Under hösten 2008 utfördes den fjärde uppföljande inventeringen av hävdtillståndet på slåtter och betesmarkerna längs Helgeåns nedre vattensystem. Metodiken bygger på en visuell skattning av den kvarstående vegetationen i slutet av vegetationsperioden. Som utgångspunkt besöktes de marker som var upptagna i 2002 års inventering.
Resultatet visar att den positiva trenden håller i sig. Inom det geografiska området som inventerades 1989 finns idag 1512 hektar hävdad strandäng, vilket är en ökning med 45 hektar jämfört med 2002. Återupptagen hävd, restaurering samt det faktum att betesdjuren gett sig längre ut mot vattnet är de huvudsakliga orsakerna till att arealen ökat.
På 420 hektar är den huvudsakliga hävdformen slåtter medan 1092 hektar används till bete. Förhållandet mellan hävdformerna har tidigare varit relativt konstant men årets resultat visar på att andelen betesmarker ökar på bekostnad av slåtterängarna. Andelen välhävdad mark uppgår till 62 % vilket är den högsta siffra som någonsin konstaterats. Resultatet bör dock tolkas försiktigt, då det bör vara påverkat både av sommaröversvämningen 2007 och intensivt gåsbete. Båda dessa faktorer gör att vissa marker producerar mindre bete, vilket i sin tur leder till ett högre betestryck på andra marker.


Inkluderar man de nya ytor som tillkommit sedan 1989 uppgår den totala arealen hävdad strandäng längs nedre delarna av Helgeån i Kristianstad Vattenrike till 1660 hektar.

Tillbaka