Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2009:06

Åsumfältets natur- och kulturvärden belysta genom dess historia

Nils-Otto Nilsson, Ekoscandica Naturguide AB, maj 2008


Foto Nils-Otto Nilsson

Ladda ner rapporten (22,9 mb)


Förord

Strax sydväst om Kristianstad ligger Åsumfältet, A3:s f.d. militära övningsfält i N Åsum.
Området används idag främst av det rörliga friluftslivet då det inte längre är av riksintressen för militära ändamål. Det är ett viktigt rekreationsområde för Kristianstad och dess kransorter och många människor tar sig till Åsumfältet för att bl.a. promenera, jogga, rasta hunden och rida. Flera föreningar har också aktiviteter i området.
Åsumfältets naturvärden har varit föga kända, men Biosfärkontoret har under senare åt låtit göra en del inventeringar för att få ökad kunskap om områdets biologiska mångfald. På nationaldagen 2008 genomförde Biosfärkontoret guidningar där besökarna fick åka häst och vagn på fältet och höra mer om områdets natur- och kulturvärden. I samband med detta arrangemang och för framtida arbete med fältet, framkom behovet av att göra en sammanställning av den kunskap som finns kring Åsumfältets natur- och kulturvärden, vilket har resulterat i denna rapport.
Precis som andra sandiga marker inom Biosfärområdet, har även markerna på Åsumfältet historiskt sett brukats genom vandrande åkerbruk med trädesintervall, där brukandet av marken tillsammans med de geologiska beskaffenheterna och det torra klimatet, gett förutsättningar för en mycket rik biologisk mångfald med ett stort antal hotade arter. Markanvändningen förändrades radikalt då militären köpte in området som övningsfält på 1940-talet, men livs-förutsättningarna för många sandmarkslevande arter har genom de militära övningarna kunnat bevaras. Den varierade miljön med öppna fält, tallskogar och bryn har skapat biotoper för många arter som på andra håll inte är så vanliga idag. Hittills har 76 rödlistade arter dokumenterats vid de översiktliga inventeringar som Biosfärkontoret ansvarat för att genomföra.
Sammanställning av materialet och framtagning av denna rapport finansieras av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike samt med statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen (LONA).
Författaren ansvarar själv för innehållet i rapporten.

Carina Wettemark
Ekolog, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Sammanfattning

Åsumfältets höga natur- och kulturvärden har en mångfacetterad bakgrund. De sandiga markerna har präglats under mycket lång tid av geologiska processer och mänskliga aktiviteter. Kritahavets kalkavlagringar, istidens svallsediment och sandens rörelser har gett området dess förutsättningar. Människan har sedan nyttjat markerna till betesdrift och åkerbruk ända sedan yngre stenåldern. Bybildningen i Åsum är också mycket gammal. Ortnamnet indikerar att byn fanns redan under yngre järnåldern och sockenkyrkan från 1190-talet vittnar om byns centrala plats i området. Under århundradena därefter utvecklades byns karakteristiska drag med sin bykärna och sitt system av inägor och utmark i avgränsade vångar.
Åsumfältet ligger huvudsakligen på den gamla byns utmark. När Linné passerar förbi under sin skånska resa 1749 noterar han att även de magra sandmarkerna nyttjades till lyckodling för att sedan ligga i träda i sju eller åtta år. På de äldsta skifteskartorna över byn kan också noteras att det funnits en viss ängsmark längs bäckarna genom Åsumfältet. I och med laga skifte 1831-1835 fick området en helt ny ägoindelning med sina karakteristiska, fyrkantiga skiften och raka stengärden. Under 1800- och början av 1900-talet kom vissa marker att nyttjas mer intensivt som åker, andra planterades med tall och i några områden bibehölls den mer extensiva lyckodlingen och betesdriften.
När Kunglig Wendes artilleriregemente flyttar till Norra Åsum 1946 börjar en ny epok i Åsumfältets historia. Hela området köptes in av staten eftersom markerna hade visat sig vara ideala som övningsfält. Ända fram till 1990-talet nyttjade militären området för grupperings- och körövningar, vilket bidrog till att hålla de sandiga markerna öppna. I dag håller vissa delar av området på att växa igen även om det rörliga friluftslivet står för ett betydande markslitage.
Åsumfältets höga naturvärden hänger framförallt samman med områdets variation av öppna sandmarker, blomrika bryn och glesa tallskogar. Flera hotade fågelarter, som skogsduva och törnskata, häckar i tallskogarna och på de öppna markerna finns en rad hotade buksvampar, som stjälkröksvamp och sträv jordstjärna. Mest karakteristiskt för området är den mycket rika insektsfaunan, med ett stort antal sällsynta och hotade arter som är knutna till blomrika och sandiga marker. Inte mindre än 51 rödlistade insektsarter noterades under inventeringssäsongen 2007 och 13 av dessa omfattas av särskilda åtgärdsprogram. Speciellt undersöktes gruppen solitära bin och totalt hittades 90 arter, varav 21 rödlistade och 9 i åtgärdsprogram.
Åsumfältets mosaik av höga natur- och kulturvärden gör det till ett mycket skyddsvärt område för både friluftsliv och biologisk mångfald. Det har alla förutsättningar att kombinera funktionen som ett tätortsnära rekreationsområde med skyddet av hotade arter. Det finns emellertid ett akut behov att förhindra fortsatt igenväxning i området och att långsiktigt säkra området från exploatering.

Tillbaka