Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2009:07

Landskapsplan för Ripa och Horna sandar

Merit Kindström, november 2009


Foto Sven-Erik Magnusson

Ladda ner rapporten (8 mb)


Förord

Under de senaste åren har Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike arbetat med att få ökad kunskap om natur- och kulturvärdena på de sandiga markerna väster om Åhus, där Ripa och Horna sandar har utgjort ett kärnområde. En rad olika inventeringar har utförts som har mynnat i flera olika rapporter rörande områdets kärlväxter, insekter, buksvampar och fågelliv. Samtidigt har andra experter bl.a. på uppdrag av länsstyrelsen i arbetet med åtgärdsprogramsarter, gjort inventeringar och sammanställningar.

Biosfärkontoret ansåg det därför väsentligt att få fram en mera samlad bild av naturvärdena i området och få dokumenterat vilka områden som är mest angelägna att bevara och utveckla med avseende på dess rika biologiska mångfald samt kulturhistoriska värden.

Detta säregna landskap är en produkt av människans sätt att anpassa bruket av markerna till de naturgivna förutsättningarna såsom ett torrt och soligt klimat, vindens framfart och områdets geologi med den magra sandjorden som har inslag av kalk. Det vandrande åkerbruket i Ripa och Horna, som har pågått ända sedan bronsåldern, har skapat förutsättningar för många av de hotade växter, djur och svampar som vi finner här än idag. Det kändes därför angeläget att i denna rapport även få områdets kulturhistoria dokumenterad då det är ett nära samspel och en del av områdets naturvärden.

Tack vare att Ripa och Horna sandar är ett levande landskap med jordbruk, betande djur och olika verksamheter, har vi även idag delområden med höga natur- och kulturvärden.
Dock har många värdefulla marker försvunnit under senare år och det känns därför än mer angeläget att bevara och utveckla de marker som finns kvar på ett sätt som gynnar både natur och de människor som bor och verkar i området. Det målet kan bara nås om vi jobbar med storområdet Ripa och Horna sandar ur ett landskapsperspektiv och arbetar tillsammans på bred front

Framtagningen och sammanställningen av rapporten har genomförts med statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) samt med medel från Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.

Författaren ansvarar själv för innehållet i rapporten.

Carina Wettemark, Ekolog, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike, Juni 2009

Sammanfattning

Den här rapporten utgör dokumentationsdelen i en bevarande- och utvecklingsplan över ett 945 hektar stort område strax väster om Åhus i Kristianstad kommun. Undersökningsområdet hör till Kristianstadslätten och sträcker sig från sydvästra delen av byn Ripa upp över de östra delarna av byn Horna. Där finns idag mycket höga natur- och kulturhistoriska värden, såväl ur ett lokalt, regionalt som nationellt och internationellt perspektiv. Bland annat är 83 av områdets arter upptagna på 2005 års rödlista, däribland de starkt hotade arterna sandnejlika, grå puckelmätare, strandpadda (stinkpadda) och fältpiplärka. Här finns också tre akut hotade arter; grå ladlav, blomjordstjärna och stäppjordstjärna. 13 åtgärdsprogram är också aktuella för området.

De höga naturvärdena är starkt knutna till det soliga och torra klimatet och den kalkhaltiga, sandiga jordmånen samt människans sätt att bruka markerna historiskt. Forntida boplatser inom området visar att marken kan ha brukats ända sedan stenåldern. På grund av den magra sandjorden har avkastningen från jordbruket varit mycket begränsad. Människorna tvingades till ett extensivt brukande av åkermarken, med långa trädesperioder. Det i sin tur har gett utrymme åt en unik flora och fauna.

Jordbruk är även idag den helt dominerande markanvändningen inom undersökningsområdet, men i dagens mer intensiva jordbruk trängs den unika floran och faunan undan och riskerar att försvinna. Skogsplantering, igenväxning och fysisk exploatering (t.ex. ett expanderande Åhus och vindkraftverk) är andra hot. Om de genomförs innebär det förlust av livsmiljöer för en stor mängd arter, helt i strid med EU-direktiv och de av riksdagen beslutade nationella miljökvalitetsmålen.

Inom området finns jordbruksföretag vars brukningsmetoder inte är så intensiva och den kommunägda marken sköts idag till övervägande del i syfte att bevara natur-, kultur- och rekreationsvärdena där. Så det finns förutsättningar att bevara de höga naturvärdena. Övrig markanvändning inom området är sandtäkt, deponier och anläggningar för motor- och ridsport, verksamheter som i flera fall har visat sig förstärka naturvärdena.

Bevarandearbetet bör fokusera på att utveckla och stärka den mosaik av livsmiljöer som finns inom området, bland annat genom att efterlikna äldre tiders vandrande åkerbruk, och genom att bevara och i viss mån sköta småbiotoperna däremellan. Utmaningen är att bevara ekologiskt viktiga kärnområden samtidigt som man upprätthåller en variation i övriga delar med varierande markanvändning över tid.

Sist, men inte minst, finns här en utvecklingspotential för rekreation, utbildning och småföretagande. Kommunen kan vara motor i den utvecklingen genom att fortsätta sitt arbete med att föra ut information om området och dess värden, samt köpa lokalt producerade varor och tjänster, som gynnar och stärker områdets värden.

Rapporten är en sammanställning av inventeringslistor, litteratur, historiska kartor, digitala ortofoton (delvis i infraröd färg), fältstudier och muntliga kontakter med sakkunniga. Den gör inte anspråk på att vara fullständig och den ska ses som ett levande dokument som bör revideras i takt med ny kunskap. Rapporten innehåller också konkreta riktlinjer för hur bevarande- och utvecklingsarbetet kan utformas.

Tillbaka