Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2010:01
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Verksamheten 2009
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike


Foto Ola Magntorn

Ladda ner rapporten (3,1 mb)


Året som gått, 2009

I år är det naturligt att göra en längre tillbakablick än vanligt eftersom verksamheten firar 20-årsjubileum.

Den 1 september var det 20 år sedan arbetet med Vattenriket formellt
började, men redan under 1988 drogs riktlinjerna upp vad gäller verksamhetens mål, omfattning och finansieringsmodell. Naturskolan firar också 20-årsjubileum i år. Den 1 september 1989 hade vi pressinformation på Färlövs skola, med hjälp av landshövding Einar Larsson.

När man ser tillbaka på de gångna 20 åren kan man konstatera att mycket av de ursprungliga visionerna har kunnat verkställas, eller är på gång att färdigställas. Nu ser de flesta vattnet i bygden som en tillgång, även om en del kanske behöver ytterligare tid för att förstår hur värdet skall hanteras långsiktigt hållbart.

Det som vi 1989 kallade för ett Våtmarkscenter växer nu fram som naturum Vattenriket och planeras stå färdigt hösten 2010. Det var många som önskade uppleva våtmarkerna från sjösidan. Vi vände och vred på olika möjligheter och 1994 kunde vi tillsammans med en privat entreprenör sjösätta Flodbåten. Sedan ett antal år tillbaka finns också den fantastiska möjligheten att göra safariturer med båt i Vattenriket, både sommar som vinter.

Vår strategi för att väcka allmänhetens intresse för de tidigare ”vattensjuka” markerna går ut på att göra värdena tillgängliga och möjliga att uppleva med hela kroppen, utan att störa värdena. Vi har byggt t ex spångade vandringsleder, utemuseer, fågeltorn mm. Först ut var bygget av Utemuseum Kanalhuset och anläggandet av Linnérundan, som knyter samman staden med strandängarna på Isternäset och Lillö.

Redan i början av 1990-talet kunde vi med hjälp av sk ALUresurser börja rusta upp och göra Lillö borgruin tillgänglig för allmänheten. Från att Lillö borgruin varit ett tillhåll och vandaliserats under 1970- och 80-talen, med bl a korvgrillning inne på golvet, har vi nu förvandlat borgruinen till en attraktiv besöksplats. Nu finns här utställningar och möjligheter för olika evenemang. Under det gångna året använde vi tex Lillö borgruin för ett kvällsarrangemang som en del av den internationell konferensen om ekosystemtjänster.

Utemuseum Åsums ängar och Pulken är bra platser för att få se örn och tranor. När vi på 1990-talet byggde dessa besöksanläggningar anlade vi också långa rullstolsramper. Under senare år har vi gjort ytterligare omfattande satsningar för att öka tillgängligheten i Vattenriket bl a vid Pulken, Ekenabben och Norra Lingenäset.

Ett mångårigt arbete har utförts för att bevara och utveckla områdets värden i dialog och samverkan med bl a markägare och myndigheter, inledningsvis i våtmarksområdet och därefter även på de sandiga odlingsmarkerna. Detta var en viktig del av arbetet när vi år 2005 blev godkända som ett biosfärområde, av FN-organet Unesco i Paris.

Grunden för hela verksamheten och Vattenrikets attraktivitet är det mångskiftande landskapet, med alla sina olika värden, från skogen via våtmarkerna, de sandiga odlingsmarkerna, kusten och ut i havet. Framöver behöver vi hjälpas åt att öka engagemanget och kunskapen för att kunna använda och utveckla alla Vattenrikets värden på ett uthålligt sätt.

Sven-Erik Magnusson
Koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Tillbaka