Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2010:02

Rör om i sanden
Allmänna råd för bevarande av sandmarkernas växter och djur

Ebba Trolle, Biosfärkontoret


Foto Patrik Olofsson

Ladda ner rapporten (1 mb)


Värdefulla sandmarker

På senare tid har de biologiska värdena i sandiga miljöer fått allt mer uppmärksamhet. Genom det nationella arbetet med ”Åtgärdsprogram för hotade arter” står det klart att en mängd av våra hotade växter, insekter, svampar och lavar är knutna till just sandiga marker i odlingslandskapet.

Många av de värdefulla sandmarkerna är idag hotade genomexploatering, igenväxning, skogsplantering eller alltför intensiv odling. Stora arealer har försvunnit det senaste årtiondet. Det är därför angeläget med kunskap om skötsel och utveckling som bevarar detta särpräglade skånska landskap och alla dess arter.

I Biosfärområde Kristianstads Vattenriket pågår sedan flera år ett intensivt arbete med att inhämta ny kunskap om vilka arter som är knutna till de sandiga markerna i trakten, ta lärdom av det traditionella jordbruket och utveckla metoder för bevarande som passar det moderna landskapet.

Rör om i sanden! ger generella rekommendationer för att bevara sandmarkernas flora och fauna. Här presenteras också några karaktärsarter samt ett urval av utvecklingsprojekt som rör de sandiga markerna i Vattenriket.

Broschyren är producerad av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenriket inom LONA-projektet ”Sandiga odlingsmarker”.

Tillbaka