Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2010:03

Solitärbin och andra insekter på Kristianstads Golfklubbs golfbanor i Åhus
- inventering och förslag på riktade skötselåtgärder

Mikael Sörensson, på uppdrag av Biosfärkontoret


Foto Patrik Olofsson/N och Carina Wettemark

Ladda ner rapporten (3,2 mb)


Förord

De sandiga markerna väster om Åhus, där Kristianstads Golfklubb har sina båda banor, har en mycket spännande historia. Området är, tack vare den kalkhaltiga sanden och den traditionella markanvändningen, väldigt artrik och hyser en intressant flora och fauna. En kulturhistorisk analys av golfbanorna gjord av Liselott Wernersson finns presenterad i Vattenrike i fokus 2009:4, och en uppföljning av floran i området sker kontinuerligt.

Tidigare inventeringar av de sandiga odlingsmarkerna inom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, har visat att många arter, som är hotade i Skåne och Sverige i övrigt, finns på dessa marker. Kristianstads Golfklubbs golfbanor är anlagda på de sandiga markerna strax väster om Åhus. Den här rapporten är ett steg till ökad kunskap om vilka arter som finns på och kring golfbanorna. Med mer kunskap blir det möjligt att anpassa skötseln för att göra banan till en bättre miljö för olika hotade arter. I rapporten presenteras de arter solitärbin och andra insekter som hittades vid inventeringen sommaren 2009, och där finns även åtgärdsförslag som kan förbättra golfbanan som livsmiljö för solitärbin och andra insekter.

Kristianstads Golfklubb arbetar aktivt tillsammans med Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike för att minska miljöpåverkan och ge golfbananorna fler nya funktioner. Denna rapport, liksom vissa andra delar av arbetet, finansieras genom projektmedel från Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) inom projektet Multifunktionell golfbana med unika natur- och kulturvärden. Projektet syftar till att skapa en multifunktionell golfbana bl.a. genom ökad medvetenhet kring användning av pesticider och bevattning kombinerat med naturvårdsåtgärder för att skapa livsmiljöer för många av de hotade arter som naturligt finns i området, kulturvårdsåtgärder samt ökad tillgänglighet för friluftsliv.

Författaren ansvarar själv för innehållet i rapporten.

Andreas Nilsson
Ekolog
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike
Februari 2010


Sammanfattning

I samband med arbetet för en miljöcertifierad golfbana beslutade Kristianstad Golfklubb i Åhus att tillsammans med Kristianstad kommun genomföra en inventering av insekter på golfbanan. Denna genomfördes sommarsäsongen 2009 och fokuserade främst på solitärbin och andra gaddsteklar. I mån av möjlighet registrerades även andra ovanliga och sällsynta insektsarter. Målet var att belägga och dokumentera hotade och rödlistade arter, att lokalisera s.k. "hot-spots" och för insektsfaunan värdefulla miljöer, delområden, strukturer och biotoper, samt att föreslå åtgärder som kunde utveckla och förbättra möjligheterna för faunan av insekter (och andra djur), särskilt hotade, rödlistade och sällsynta arter bundna till exklusiva miljöer såsom torräng, stäpp, blottad sand, varma tallbryn mm. Föreliggande rapport presenterar således resultatet av inventeringen.

För ändamålet indelades golfbanan i åtta större och mindre delområden, varvid bl.a. viktiga blommande örter och särskilda 'hot-spots' registererades. Sammanlagt dokumenterades 51 arter solitärbin på golfbanan, varav 18 rödlistade arter. Fem av dessa ingår i nationella åtgärdsprogram (ÅGP), omfattande insekter på ängsmark, insekter på stäppartad torräng, insekter på Salix och det egna programmet för stortapetserarbi Megachile lagopoda. Den senare är en karaktärsart för åhusområdets insektsfauna, förr utbredd i södra Sverige men starkt minskande på fastlandet och därför rödlistad. Den finns nu bara kvar i Åhus- Kristianstadtrakten, samt på Öland och Gotland. Arten livnär sig särskilt av pollen från väddklint (Centauraea scabiosa) och bygger sina bon gärna i anslutning till sten. På golfbanan gynnas stortapetserarbi av den förhållandevis rika tillgången på väddklint i kombination med talrika stengärden som turligt nog sparats.

Ytterligare elva rödlistade insektsarter registrerades, varav två fjärilar, sju skalbaggar och två rovsteklar, bland dem svart majbagge Meloe proscarabaeus, som påträffades i form av en larv (triungulin). Utöver dessa dokumenterades en rad andra ovanliga eller sällan påträffade arter.
Samtliga nämnda finns kort beskrivna, även inkluderande deras förekomst inom olika delområden på banan. Utan tvivel har golfbanan potential (miljöer, biotoper, strukturer) att hysa fler ovanliga, sällsynta, rödlistade och/eller ekologiskt krävande insektsarter, och sannolikt finns några av dem redan nu även om inventeringen inte lyckades belägga förekomster denna gång.

I rapporten beskrivs för faunan viktiga miljöer och strukturer på golfbanan, t.ex. stengärden, varma tallbryn, blomrika trädor och blottad sand. Rikblommande örter och växter som används som viktig, i vissa fall enda, pollenresurs av solitära bin beskrivs. Bland golfbanans viktigaste växter märks sandvita, väddklint, sälg och gråvide, åkervädd, alla ärtväxter, alla fibblor, monke, timjan, blåeld och oxtunga.
Slutligen presenteras ett antal åtgärdsförslag med avsikt att gynna faunan av solitära bin, särskilt de rödlistade och hotade arterna. Bland förslagen märks sen slåtter (sent augustiseptember)
för optimering av blomrik ängsmark, skapande av blottad sand, utvecklande av blomrika trädor, stödplantering av Salix och hagtorn, undvikande av beläggning av stigar och markvägar med platsfrämmande material, bevarande och utveckling av stengärden, pinnharvning/plöjning av sidoytor, bevarande av gamla tallar, högstubbar och lågor, tillskapande av död ved i solvarma,sydvända tallbryn, skapande av högstubbar och faunadepåer, röjning i tätvuxna tallplanteringar och skapande av savann/mosaikmiljöer.

Tillbaka