Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2011:01
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Verksamheten 2010
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike


Foto Karin Magntorn

Ladda ner rapporten (1,2 mb)


Året som gått, 2010

Invigningen av naturum Vattenriket den 27 november var årets i särklass största händelse. Unescos godkännande av Biosfärområdet 2005 och invigningen av naturum 2010 är de enskilt viktigaste milstolparna sedan verksamhetens start 1989.

Ett nytt handlingsprogram ”Viktigt i Vattenriket”, som omfattar åren 2010-2013, har sjösatts. Det nya handlingsprogrammets syfte är att hjälpa till att samla upp det som görs och det som kan utföras framöver. Det ska vägleda arbetet men också vara ett levande dokument, som ger möjlighet för genomtänkta omprioriteringar. Verksamhetsbeskrivningarna ska ge en årlig återkoppling till handlingsprogrammet, vars rubriker bevara, utveckla och stödja är de samma här som för alla biosfärområden runt om på jorden.

Att bidra till att bevara landskap, ekosystem, arter och
genetisk mångfald utgör basen för människans överlevnad. Utterns återkomst i Vattenriket med observationer i ån mitt i staden och pilgrimsfalkens lyckade häckning på vattentornet är tecken som visar att en del ekosystem delvis börjar återhämta sig.

Biosfärområdenas speciella signum är att de ska bidra till att skapa utveckling som gynnar både natur och människa. För ekoturismen är naturvärdena grunden. Det gäller att bruka, inte förbruka. Ett bra exempel är transkådningen vid Pulken, både av de tranor som landade vid utemuseet och de som presenterades i ateljén hos en dansk konstnär. Det kombinerade fågeltornet och utemuseet vid Pulken, liksom ett antal andra besöksmål i Vattenriket, har gjorts ännu mer tillgängliga för alla. Detta har uppmärksammats nationellt genom nomineringen till Sveriges bästa friluftskommun.
Invigningen av Sånnastigen i anslutning till golfbanan i Åhus visar hur man kan kombinera naturvård och allmänhetens önskemål om vandringsstigar med ett aktivt golfspelande på en miljöanpassad golfbana.

I ett biosfärområde ska man också stödja miljöövervakning, forskning, undervisning och information. Provfiskena i Hammarsjön, Araslövssjön och Råbelövssjön var mycket lyckade på flera sätt. Dels var vattenståndet vid årets provfiske ett representativt sommarlågvatten och dels verkar fisksamhället ha en relativt god status. Hot kan dock spåras, varför ett nytt provfiske borde planeras in till år 2013. Flera ”kvitton” på att vår verksamhet uppmärksammas långt utanför Kristianstad fick vi genom besök av både miljöminister Andreas Carlgren och USA:s ambassadör Matthew W Barzun.

Den största satsningen i Biosfärområdets funktion att stödja information har varit byggandet av naturum. Besökssiffrorna från invigningen och fram till årets slut pekar på en otrolig succé. Nu gäller det att kunna ta emot och uppfylla alla förväntningar hos besökarna. Naturum ska ju vara porten ut i Vattenriket, varför det är extra viktigt att få ut besökarna till våra besöksplatser och till olika ekoturismentreprenörer.
Vi har fått många uppskattande tillrop från när och fjärran avseende naturum och tror det blir till nytta och glädje för hela bygden.

Sven-Erik Magnusson
Koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Tillbaka