Högskolan Kristianstad


Högskolan Kristianstad är kanske mest känd för sina utbildningar, men här bedrivs också en hel del forskning.  En del av den senare har direkt anknytning till biosfärområdet och beskrivs kort nedan


Lena Vought från Högskolan Kristianstad undersöker vegetationen
i Hammarsjön. Foto Sven-Erik Magnusson


Tracing of leachate pollutants at treatment plants as a base for development of treatment and water quality control systems (LAQUA)

Syftet är att utveckla lämplig reningsteknik för lakvatten från deponier, vidare skall metodik för kvalitetskontroll med avseende på persistenta föreningar i lakvatten från deponier framtas och valideras. Forskningen finansieras av KK-stiftelsen och administreras av institutionen för teknik, Högskolan Kristianstad.

Kontaktperson: Lennart Mårtensson, Universitetslektor i miljöteknik, fil dr.


Simänders populationsreglering i nationellt och internationellt perspektiv: experimentella studier som underlag för skötsel och jaktuttag

Syftet är att förstå vilka faktorer som bestämmer populationsstorleken hos simänder som gräsand, kricka och bläsand. Detta har inomvetenskapligt intresse, men efterfrågas också inom förvaltning av våtmarker och som beslutsunderlag för avskjutningstider och –kvoter. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och administreras av institutionen för matematik och naturvetenskap, Högskolan Kristianstad.

Kontaktperson: Johan Elmberg


Integrating ecosystem function into river quality assessment and management

Syftet är att utveckla och sprida en metod där man bedömer kvaliten i ett vattendrag med hjälp av en nyckelprocess på ekosystemnivå, i detta fall nedbrytning av löv. Eutrofiering och förändring av kantzon används som störning. Projektet finansieras av European Commission Environment Programme och administreras av institutionen för teknik, Högskolan Kristianstad

Kontaktperson: Lena Vought


Helgeådalens natur- och kulturlandskap i ett långtidsperspektiv

Syftet är att i ett integrerat tvärvetenskapligt samarbete analysera, beskriva och förklara förändringsprocesser i natur- och kulturlandskap. Projektet integrerar ämnena Historia, Geografi, Kvartärgeologi och Paleoekologi. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet samt Högskolan Kristianstad och administreras av institutionen för humaniora och samhällsvetenskap och institutionen för matematik och naturvetenskap, Högskolan Kristianstad.

Kontaktperson / temaledare: Sten Skansjö


Elevers lärande om ekosystem

Syftet är att utveckla kunskap om elevers lärande kring komplexa sammanhang inom ekologin. Projektet omfattar analyser av undervisningssituationer samt elevers egna reflektioner kring sitt lärande. Inom forskningen undersöks olika ekosystem inom det föreslagna biosfärområdet. Intresseområdet ligger inom biologi-didaktik med skola och lärarutbildning som främsta målgrupp. Forskningen är knuten till Nationella Forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik vid Linköpings Universitet i samarbete med Högskolan Kristianstad.

Kontaktperson: Ola Magntorn

Tillbaka