Gåsförvaltning i Vattenriket


Första bofyndet av grågås i Kristianstads Vattenrike gjordes i Araslövssjön 1967. I början av 1970-talet beräknades en handfull par häcka och under 1980-talet påbörjade en explosionsartad ökning. Idag beräknas populationen till runt 700 par i Araslövssjön och Hammarsjön tillsammans. Problem med grågäss som orsakar skador på växande och oskördad gröda på Kristianstadsslätten har accentuerats under senare år. För att om möjligt finna lösningar eller åtminstone lindra de uppkomna problemen har en förvaltningsplan för grågäss tagits fram av en projektgrupp under ledning av Länsstyrelsen i Skåne Län.


Gäss över Kristianstadsslätten. Foto Patrik Olofsson /N

Senaste nytt

Brev till lantbrukare om tranor och gäss våren 2018

Förvaltningsplan för grågäss

Problemen med grågäss som förorsakar skador på växande och oskördad gröda har under de senaste åren accentuerats. Orsaken till detta är de kraftigt ökade bestånden i framför allt Kristianstads Vattenrike, men även ökningen av den totala populationen i Skåne och landet har sannolikt bidragit. Till följd av förändrade väderförhållanden har gässen dessutom avstått från att flytta och uppehåller sig numera under en stor del av året i anslutning till häckningsplatserna och deras omgivningar. De skador som gässen lokalt kan förorsaka enskilda lantbrukare är inte försumbara. För att om möjligt finna nya vägar för att lösa eller åtminstone mildra de uppkomna problemen har Länsstyrelsen låtit upprätta en särskild förvaltningsplan för grågås med utgångspunkt från förhållandena i Kristianstads och Bromölla kommuner. Arbetet har bedrivits i projektform med stöd av Naturvårdsverket och med verkets promemoria ”Riktlinjer för förvaltning av vilda däggdjur och fåglar” som grund.

Målsättning för förvaltningsplanen

Grågåsbeståndet tillhör områdets biologiska mångfald och skall få utvecklas i sin naturliga miljö och därmed utgöra en naturlig del av det lokala ekologiska systemet. Det totala beståndets storlek skall inte påverkas genom några aktiva, radikala åtgärder, men inom ramen för jaktlagstiftningen skall det vara möjligt att lokalt hålla grågåspopulationen på en ur skadesynpunkt acceptabel nivå.
Skador som åsamkas lantbrukets grödor skall med tillgängliga medel hållas på lägsta möjliga nivå. Grågåspopulationen skall hållas under årlig uppsikt genom inventeringar och beståndsräkningar.
Forskningsprojekt skall initieras för att fastställa vilka ”taknivåer” för antalet grågäss som kan accepteras för att nå balans mellan beståndets storlek och de skador som gässen kan förorsaka.
Enligt förvaltningsplanen skall följande åtgärder genomföras för att minimera skadorna på lantbrukets grödor skall följande åtgärder vidtagas:

Flera åtgärder har redan inletts, t.ex. genomfördes en flyginventering av gäss våren 2004 och en resursperson anställdes under hösten 2004.

Flygninventering av gäss våren 2004, 2005, 2006, 2012 och 2014

Under våren 2004 genomfördes för första gången flyginventering av Hammarsjön för att via flygfoton räkna antalet häckande par grågås. Bona syns som runda ringar i bilden intill.

Efter att ha räknat grågåsbon under tre säsonger kan man konstatera dels att antalet häckande gäss har varierat beroende på vassens utbredning. Under 2005 låg bladvassen ned efter vintern och mycket färre par häckade. Men trots att år 2006 hade god tillgång på vassar så ökade antalet par inte upp till 2004 års nivå. Grågåsens expansion i våtmarksområdets sjöar verkar således ha avstannat, medan den fortsätter att öka i sjöarna nordost om Kristianstad (Råbellövssjön, Oppmannasjön och Ivösjön) där den etablerade sig senare.


Flygfoto över Harön 2004 där grågåsbon syns. Foto Patrik Olofsson /N


Gåsskrämmare

Under hösten 2004 fick Göran Frisk för första gången uppgiften av Länsstyrelsen i Skåne län att tjänstgöra som "gåsskrämmare".

Görans uppgift var att åka omkring och hjälpa lantbrukare som hade problem med gäss, framförallt då grågåsen. Dels handlar det om information om vilka åtgärder som bör vidtagas och dels kunde Göran finnas till hands för att rent praktiskt ställa ut skrämmor och vindsnurror här och var.

Länsstyrelsen i Skåne län har för våren 2005 gett Göran Frisk fortsatt uppdrag att hjälpa lantbrukarna på Kristianstadsslätten med skadeförebyggande åtgärder mot gäss.

 


Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön 2014
(2,1 Mb)

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön 2012
(2,8 Mb)

Förvaltningsplan grågås 2004
(356 kb)

Flygdokument av Hammarsjön 2004
(973 kb)

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön 2005
(996 kb)

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön 2006
(1 mb)

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön 2007
(1 mb)

Länk till de regelbundna gåsräkningar som genomförs i fågelklubbens regi

 

Tillbaka