Vattenstånd och vattenföring


Helge å har en årlig skillnad mellan lågvatten och högvatten på ca 1,4 meter. Vid Torsebro forsar ån ner på Kristianstadsslätten. Under hela den 3,5 mil långa sträckan från Torsebro till havet, ligger å- och sjöbottnarna under havets yta. Helgeåns vattenstånd beror på vattenföringen och vattenståndet i havet. På vintern ligger vattenytan ofta en meter över havsytans nivå. På sommaren är vattennivån ibland så nära havsytan att ån rinner baklänges.

Vattenstånd i Kristianstad

Vid Kanalhuset i Kristianstad kan du själv läsa av vattenståndet på den pegel som finns placerad där. 

Vattenståndet mäts också dagligen av personal på Vattenverket och rapporteras här på Vattenrikets vädersidor. Här kan man se det dagsaktuella vattenståndet, men också gå in dag för dag eller se sammandrag med högsta och lägsta vattenstånd för varje månad och år sedan oktober 1997. 

Vattenföring i helge å vid Torsebro

Vattenföringen beror på mängden nederbörd i Helgeåns avrinningsområde.

Högvattenföring 250 m3/s
Medelhögvattenföring 140 m3/s
Medelvattenföring 37 m3/s
Medellågvattenförong 8 m3/s
Lågvattenföring 2 m3/s

 

 


Vattenstånd och vattenföring just nu

Helgeåns vattenstånd i Kristianstad är 0.26 m.ö.h
(2018-04-25)

Vattenståndet i havet är -0.05 m.ö.h
(2018-04-25)

Vattenföringen i Torsebro är 32.1 m³/s
(2018-04-24)

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).


Hur brukar det vara i Helge å?

Vattenståndet i Helge å varierar under året. På vintern ligger vattenytan ofta en meter över havsytans nivå. I samband med snösmältningen och höga vattennivåer i havet kan vattenståndet i Kristianstad bli väldigt högt. Under sommaren är vattenståndet i regel lågt på grund av liten nederbörd. Då är vattennivån ibland så nära havsytans nivå, att ån rinner baklänges. Vid ihållande regn kan nivåerna stiga kraftigt, även under sommaren. Ett extremt fall var sommaren 2007. Då regnade det kraftigt i slutet av juni och början av juli. Vattnet i Helge å steg upp till 1,76 möh (RH70) vid Barbacka i centrala Kristianstad.


Strandängarna svämmas över

I takt med att vattnet stiger svämmas strandängarna runt Araslövssjön, Hammarsjön och Helge å över. Vyn nedanför texten visar strandängarna vid Lillö, strax väster om Kristianstad i lågvatten respektive högvatten.
länk Se hur det ser ut just idag


 

Tillbaka