FredriksdalsvikenFredriksdalsviken är en vik av Araslövssjön och reservatet omfattar ett vidsträckt våtmarksområde med bl.a. betad strandäng och sjömiljö. Området gränsar till Näsby fälts naturreservat. Strandängarna har restaurerats genom omfattande buskröjning och återupptaget kreatursbete, vilket har gjort dem till bättre häck- och rastlokaler. Nu häckar t.ex.  tofsvipa, rödbena, storspov och gulärla. Under våren och vintern rastar ofta många änder och gäss.  I bladvass- och buskområdena i vikens nordvästra delar har grågåsen och bruna kärrhöken sina boplatser. Gräshoppsångare, rosenfink och pungmes är här regelbundet förekommande. Under vinterhalvåret patrullerar havsörnar dagligen över området.


En del av reservatet omfattar Araslövssjön, där vegetationen är typiskt för en näringsrik slättsjö. I vattnet växer vit och gul näckros. Den breda strandzonen domineras av bladvass och säv.
Reservatsbeslut
Karta


Bild 1: Flygbild över Fredriksdalsviken vid det extrema högvattnet 2002. Bild 2: Vy mot Fredriksdalsviken från Näsby fält reservatet. Foto: Patrik Olofsson/ N och Sven-Erik Magnusson

Reservatsbeslut och föreskrifter
Fredriksdalsvikens naturreservat bildades 1991-12-09. Reservatsbeslutet med föreskrifter finns att hämta nedan som pdf fil.

(165 kb)

 

Karta över Fredriksdalsvikens naturreservat


Tillbaka