HerculesområdetHerculesområdets stora värden hänger till stor del ihop med många bondegenerationers bruk av markerna med slåtter och bete. På slåtterängarna och betesmarkerna växer strandviol, gökblomster, höskallre och backnejlika, som alla är beroende av bete och slåtter och ängarna utgör också viktiga häcknings- och rastplatser för många hävdberoende våtmarksfåglar. De stora vassarna och dammiljön från tegelbruksepoken ger också sin karaktär åt reservatet.

Genom området går en stig som är cirka 3 km. I Utemuseum Hercules kan man fördjupa sina kunskaper om flora och fauna liksom om markhistorian och tegelbrukets historia.
Reservatsbeslut
Mer info
Karta

Utsikt över damm med Viby kyrka i bakgrunden. Foto Mattias Roos/Kristianstads kommun
Stigen från parkeringen leder genom videbuskagen mellan Viby äng och Rinkaby holme. På Viby äng betar hästar och här går även storken gärna och söker föda. I Utemuseum Hercules kan du läsa om växter och djur i Herculesområdet. Foto: Karin Magntorn

Reservatsbeslut och föreskrifter
Hercules naturreservat bildades 1999-11-26. Reservatsbeslutet med föreskrifter finns att hämta nedan som pdf fil. Bland föreskrifterna kan nämnas att det är förbjudet att fiska i Herculesdammarna.
Reservatsbeslut (165 kb)

Ändrade bestämmelser ang fiske (800 kb)


Gökblomster är en av växterna som påminner om gamla tiders ängsbruk och lieslåtter. Foto Karin Magntorn 020531

Reservatskarta som wordfil
(600 kb)


Från Herculestornet har man utsikt över slåtterängar, betesmarker och vasshaven i Herculesviken. Foto Sven-Erik Magnusson (bild 1 och 3) och Karin Magntorn

Mer om Herculesområdet
Herculesområdet är en besöksplats i biosfärområde Vattenriket och här finns vandringsled och ett utemuseum med utsikt över vasshaven i Herculesviken.
Läs mer på sidorna om Besöksplatser i Vattenriket.

Karta över HerculesområdetTillbaka