Gropahålet


Strax norr om Helgeåns mynning i havet ligger naturreservatet Gropahålet. Större delen av området utgörs av tallskog och i anslutning till stranden finns flygsanddyner, uppåt 20 meter höga. Gropahålet är attraktivt för det rörliga friluftslivet, inte minst sommartid då sandstranden lockar många badgäster. Sandstranden vid Gropahålet är en del av ett stort dynlandskap som sträcker sig cirka 25 km, från Åhus i norr till Juleboda i söder. Denna kuststräcka är även känd för sitt ålfiske och längs stranden ligger flera gamla ålabodar.

gropahålet
Sanddyner vid Gropahålet. Foto: Patrik Olofsson

Ursprungligen täcktes de kustnära delarna främst av ekskog. Bristen på trä och brukbar mark ledde till att även de magraste markerna successivt öppnades upp. Under 1700-talet var kustområdet söder om Åhus nästa helt trädlöst vilket ledde till en omfattande sandflykt. Stora arealer jordbruksmark förstördes och kläddes in av sand.
I början av 1800-talet påbörjades en omfattande tallplantering för att försöka binda sanden och numera är en stor del av kusten i nordöstra Skåne åter bevuxen med skog, fast idag främst av tall.

Tallskogen är relativt öppen med tjocka mattor av lavar och mossor. Floran är artfattig men på de öppna torra markerna kan man finna speciella torrmarksväxter som sandnejlika, hedblomster, backtimjan och fältsippa.

Sandnejlika. Foto Patrik OlofssonFågellivet i tallskogen är sparsamt medkaraktärsarter som spillkråka, rödstjärt och tofsmes. Ute på de öppna sandiga partierna kan man träffa på ovanligare arter som trädlärka och fältpiplärka.

Strax söder om reservatet har Helgeån sitt utlopp i havet. Fram till 1775 mynnade ån bara vid Åhus men i juli 1774 började bönderna i Yngsjö att gräva ett dike till havet för att förhindra det årliga högvattnet från Helgeån att översvämma deras marker.

Dikningsföretaget fick oanade följder. Vårfloden 1775 hjälpte Helgeån att bana sig en ny väg längs diket ut i havet. Hela sjösystemet i Vattenriket sänktes med 60- 70 cm över en natt med stora konsekvenser. Sjöfarten längs Helge å fick problem och nya landområden steg upp ur vattnet, exempelvis Håslövs ängar, det fina strandängsområdet vid Hammarsjöns strand.

Läs mer om bestämmelser och föreskrifter för naturreservatet på Länsstyrelsens hemsida

Gropahålet söder om Yngsjö Vägbeskrivning
Kör väg 118 söderut från Åhus och tag av österut in i Yngsjö samhälle. Vid affären sväng till vänster, fortsätt förbi Kastanjelund och tag höger i nästa vägskäl. Följ vägen som går parallellt med havet cirka 1,7 km och tag av österut vid skylt ”Naturreservat”. Vägen leder så småningom ner till en parkering mitt i reservatet. Härifrån är det bara ett par hundra meter ner till sandstranden.
Större karta

Koordinater till parkering vid Gropahålet

WGS 84 (lat, lon):
N 55° 51.874', E 14° 14.246'
WGS 84 decimal (lat, lon):
55.86474, 14.23705
RT90:
6193964, 1401842
SWEREF99:
6191269, 452275

Tillbaka