Tillgänglighet

Håslövs ängar


Redan vid parkeringen syns enkelbeckasiner som störtar huvudstupa genom luft-
havet och de vibrerande stjärtpennornas brummande toner ljuder i en ständig kanon.
Storspovar glider i graciösa bågar lågt över ängarna och den vittljudande drillen blandas med rödspovens gnälliga stämma och rödbenornas ivriga hamrande.

Fågelskådning från plattformen som är tillgänglighetsanpassad
Från plattformen, som även är tillgänglig för rullstolsburna, har man fin utsikt över ängarna. Foto: Patrik Olofsson

Håslövs ängar, en knapp mil sydost om Kristianstad, skjuter ut som en stor halvö i Hammarsjön och området är med sina närmare 200 hektar en av landets största inlandsstrandängar. Fågellivet här upplevs bäst under försommaren då ängarna spirar med kabbleka och ängsbräsma. På ängarna råder beträdnadsförbud 15/3-15/7 men från parkeringen får man gå ut längs markvägen som går runt ängarna. Vägen gör en avstickare till fågeltornet som står i sjökanten längst ut på halvön.

Håslövs ängar är kanske främst vadarnas ängar. En morgon i mitten av maj sjuder
fågellivet med spelande rödspovar, brummande enkelbeckasiner och drillande storspovar. Tofsvipan har redan kläckt ut sina ungar som likt små dunbollar rullar fram på markvägen och ängarnas höglänta delar.

Flygande rödspov över ängarna
Rödspoven är en av Håslövs ängars karaktärsarter. Foto: Patrik Olofsson

Rödspoven är något av Vattenrikets våtmarksambassadör och tillika Kristianstads kommunfågel. Den känns igen på sitt kopparfärgade bröst och vita vingband. Under spelperioden kommer de ofta farande lågt över ängarna i hetsig flykt, allt medan de låter höra sina gälla stämmor. Ibland stiger de mot skyn och går över i en karaktäristisk vinglig spelflykt med klippande vingslag.
 
På Håslövs ängar finns även en rad andra fåglar. Rödbenorna håller ofta till på de fuktigaste partierna mitt ute på ängarna. Gulärlor lyser upp från stängselstolpar och tuvor. Grågäss betar nere i strandkanten och i maj har de vuxna fåglarna vanligtvis stora ungkullar i släptåg.

Fiskgjusar ryttlar dagligen längs strandkanten och ute i översvämningszonen,
mellan vatten och land ligger änder som skedand, kricka, bläsand och årta.

Höst- och vintertid är Håslövs ängar en bra rastlokal. Gäss, änder och havsörn är regelbundna gäster.

I början av 1980-talet var stora delar av Håslövs ängar på väg att växa igen med
vide och vass. Många av Vattenrikets strandängar såg ut på samma vis. Allt färre djur betade på ängarna och slåttern hade upphört på många håll.
Igenväxningen var så omfattande och långt gången att ett levande kulturlandskap med mycket lång kontinuitet var på väg att gå förlorat. Vintern 1988-89 påbörjades en omfattande restaurering för att försöka återskapa det öppna strandängslandskapet. Idag finns i Vattenriket cirka 1600 ha strand- nära ängsmarker som hävdas genom bete och slåtter.

Insatserna på strandängarna fick antalet vadare att öka stadigt från 1990 till -97. Nu minskar många av vadarfåglarna i antal i hela norra Europa och också i Vattenriket. Anledningen är inte helt klar, men beror sannolikt på flera olika saker. Det kan handla om minskad strandängsareal och försämrade villkor i övervintringsområdena. Det kan också bero på att bona i större utsträckning plundras på ägg och ungar av till exempel räv, grävling och kråka. Minskningen märks även på Håslövs ängar, där rödspovar, brushanar och tofsvipor blir alltmer sällsynta.
Läs mer länk "Experter samlade för att rädda strandängsvadarna" (seminarium 14-15 april 2011).

Läs mer om bestämmelser och föreskrifter för naturreservatet på Länsstyrelsens hemsida


Tillgänglighet vid Håslövs ängar

Vid parkeringen finns fyra handikapplatser, intill utställning och rastbord. Det finns en ytterligare handikapparkeringsplats framme vid fågeltornet. Vid parkeringen finns även en toalettbyggnad, med två torrtoaletter, varav en anpassad för rörelsehindrade. Vatten med fotpump finns vid handfat. Vid fågeltornet finns en ramp upp, med 12 % lutning. Vägen fram till fågelplattformen är grusad, men för rörelsehindrade finns också möjlighet att köra bil ända fram.

Här hittar du mer detaljerad information och tillgängligheten vid Håslövs ängar:

tourism for all equality Equalitys hemsida. Håslövs ängar är beskriven av Equality med symbolerna

Lyssna eller ladda ner informationen som mp3 fil


Den grusade vägen fram till fågeltornet är lätt framkomlig för rullstolsburna
Håslövs ängar bjuder på fågelskådning för alla. Foto Marie Grönvold

Håslövs ängar vid VibyVägbeskrivning
Utgå från väg 118 mellan Kristianstad och Åhus. Strax norr om järnvägsviadukten i Rinkaby, sväng väster ut och följ den brunvita skyltningen ”Hercules” längs Byholmsvägen mot Viby. Inne i Viby, där vägen svänger kraftigt till höger, följ skyltningen åt vänster till Hercules och Håslövs ängar. I T-korset efter järnvägsövergången, tag höger mot Håslövs ängar. Med buss: Linje 1.
Större karta

Brunvit vägskyltningBrunvit vägskyltning


Koordinater till parkering vid Håslövs ängar

WGS 84 (lat, lon):
N 55° 59.993', E 14° 13.392'
WGS 84 decimal (lat, lon):
55.99961, 14.22260
RT90:
6209048, 1401295
SWEREF99:
6206338, 451553

Tillbaka