Projekt i Vattenriket


I biosfärområdet pågår ständigt olika projekt. De kan syfta till att bevara landskapet och dess växter, djur och ekosystemtjänster. De handlar också om att utveckla nya idéer och metoder för att använda området på ett sätt som är hållbart för både människa och natur, tex ekoturism. Ett annat arbetsområde är att göra naturen, och kunskap om den, tillgänglig för så många som möjligt. Här presenteras projekt som Biosfärkontoret och naturum Vattenriket är delaktiga i.


Våtmarksområdet

Tran och gåsförvaltningen Trangruppen Lantbrukare, fågelskådare, Länsstyrelsen och Vattenriket samarbetar för att minska skadorna på vårsådden som orsakas av hungriga tranor och gäss. Samtidigt får tusentals fågelskådare glädjas åt tranorna. länk Läs mer

Information och tillgänglighet

Jubileum Vattenriket 10 år som biosfärområde Jubileum
biosfärområdet 10 år
2015 firade vi Vattenrikets 10 första år som biosfärområde med framträdanden, musik, mat och lekar – något för alla sinnen och åldrar. länk Läs mer
Biosfärambassadörer Biosfärambassadör Utbildning om biosfärområdet och biosfärarbetet för alla som har nytta av det i jobbet, på fritiden eller för eget nöje. länk Läs mer
Teknik i Vattenriket Ute och It Hemsida, QR-koder, film, ljudfiler, webbkameror, videokamera i undervisningen och vevlådor. Här är några av de tekniska lösningar som vi använder för att komplettera naturvägledningen. länk Läs mer
Birds online Birds online Projekt ska underlätta häckningen för Vattenrikets pilgrimsfalkar, fiskgjusar och kungsfiskare. Häckningsbestyren kommer att kunna följas från Vattenrikets hemsida.
länk Läs mer
Foto Sven persson/SVELO Grön turistdestination Utveckling av ekoturismen i Vattenriket och Kristianstad kommun. Målet är att göra nordöstra Skåne till ett resmål där besökare kan bo, äta och uppleva saker med gröna förtecken. länk Läs mer
På vatten i Vattenriket På vatten i Vattenriket Med hjälp av broar, kartor och sjömärkning ska det bli lättare för den vattenburna turismen att ta sig fram i Helge å. Finansieras med hjälp av Lona 2010-1013.
länk Läs mer
Tillgänglighet för alla i Vattenriket Tillgänglighet för alla i Vattenriket Under åren 2006 till 2009 gjordes fem besöksplatser i Vattenriket mer för personer med funktionsnedsättningar. Fågeltorn, toaletter, spänger, fiskebrygga, ljudfiler med mera.
länk Läs mer

Vatten

Bättre balans i Helge å och Hanöbukten Bättre balans i Helge å och Hanöbukten Fyraårigt projekt med fokus på biologisk mångfald, övergödning och brunifiering. Koordineras av Biosfärenheten, genomförs också av Miljö- och hälsa, SBK, Länsstyrelsen och Vattenvårdsförbundet Västra Hanöbukten. länk Läs mer
Havsresan 2014 Havsresan 2014 År 2014 sätter vi extra fokus på havet. Dykningar, föredrag och Havets dag. länk Läs mer
Mal i Vattenriket Kiviksbredan Inventeringar 2013 av grundområdet Kiviksbredanutanför kusten mellan Åhus och Juleboda. Området används av rastande alfåglar och tros vara ett viktigt uppväxtområde för fisk. länk Läs mer
Mal i Vattenriket Provfiske av mal Förr var malen en vanlig fisk i Helge å, men försvann på 1960-talet på grund av föroreningar. Numera är vattenkvaliteten bättre och 1999 och 2011 sattes malar ut i ån. Under 2011 har vi genomfört provfiske för att ta reda på hur mycket mal det finns idag.
LOVA-projektet ska minska övergödningen i Vinne å Minska övergödningen i Vinne å Projektet kring Vinne å ska minska näringsutsläppet i Hanöbukten och samtidigt skapa bättre förhållanden för djurlivet i ån. länk Läs mer
Provfiske i Araslövssjön Provfiske i Hammarsjön, Araslövssjön och Råbelövssjön 2010

Ett sätt att ta reda på sjöars och vattendrags tillstånd är att undersöka hur fisksamhället ser ut. Sjöarna i Vattenriket provfiskades i augusti 2010. länk Rapport (pdf 530 kb)

Bivarödsån Bivarödsån Åtgärdsplan och ökad kunskap om hur man kan bruka skogen på ett sätt som gör att vattenkvaliteten i Bivarödsån blir bättre. länk Läs mer
Tjockskalig målarmussla

Inhämtning av ny kunskap om tjockskalig målarmussla och andra stormusslor i nedre Helge å. Tjockskalig målamussla är mycket hotad och bestånden i Helge å tros vara stora och viktiga för artens överlevnad.

Vramsåns biflöden Vramsåns biflöden Inventering Vramsåns biflöden Rambro-, Rya-, Körninga-, Klinta-, Linnekulla-, Linde-, Björkeröds- och Oretorpsbäcken. Fokus på naturvärden (fisk och musselfauna) och åtgärdsplaner (var finns bra lägen för våtmarker). länk Vramsåns biflöden

Sandiga marker

Foto patrik Olofsson/N Åsumfältet

Det gamla övningsfältet är en riktig hotspot för hotade arter! Här har gjorts inventeringar, tallröjningar, skapande av sandblottor, naturvårdsbränning med mera. länk Läs mer

Läppstekel. Foto Patrik Olofsson/N Kaptenens väg Röjning av tallar och omrörning för att skapa sandblottor. Allt för att gynna områdets sällsynta arter. länk Läs mer
Sand Life Sand Life Restaurering, information och tillgänglighet i de sydsvenska sandmarkerna. Vattenriket arbetar bla med att ta fram nya utemuseum inom projektet. länk Sand Lifes hemsida
Naturvårdsbränning Naturvårdsbränning Gammalt gräs bränns för att gynna örter och insekter. Läs om länk insatser 2012 och länk våren 2013
Foto Christer Neideman Sandnejlikan i Åhus Vattenriket tar hjälp av trädgårdsägare i Åhus för att bevara den sällsynta växten sandnejlika.
länk Läs mer
Multifunktionell golfbana med höga natur- och kulturvärden Multifunktionell golfbana med höga naturvärden Kristianstads Golfklubbs golfbanor i Åhus arbetar för att bevara traktens värdefulla flora och fauna. Här testas olika markberedningsmetoder och samtidigt gör man området mer tillgänglig för allmänheten. länk Läs mer
Foto. Patrik Olofsson/N Sandiga odlingsmarker De sandiga markerna kring Åhus hyser många växter och insekter som är rödlistade och sällsynta i andra delar av Sverige. LONA-projekt 2006-2010. Information till hemsidan under produktion.
Infarter till Åhus Åhus infarter - trädesmarkernas pånyttfödelse På två ytor på kommunal parkmark i Åhus pågår försök med att föryngra floran för att återskapa den särpräglade växtligheten som är en karaktär för Åhus torra sandiga marker och som håller på att försvinna genom att snabbväxande höga växter tar över. länk Läs mer

Skog

Helgeåns modellskogsområde Helgeåns Modellskogsområde (HMSO)

Projekt som omfattar hela Helgeåns avrinningsområde. Lokalt engagemang från boende, markägare och företagare ska skapa ett hållbart skogsbruk. länk Läs mer

Baltic landscape Baltic Landscape Forskningsprojekt för att hitta verktyg för att skapa hållbara skogsbygder. länk Läs mer
Plural Plural

Forskningsprojekt som studerar hur boendet och ägandet påverkar folks inställning till skogsbruket. länk Läs merTillbaka