Åhus infarter


På två ytor på kommunal parkmark i Åhus föryngras floran för att återskapa den särpräglade växtligheten som är en karaktär för Åhus torra sandiga marker och som håller på att försvinna genom att snabbväxande höga växter tar över. Åtgärderna går ut på att slaghacka områdena och därefter plöja och harva. Genom detta väcks fröbanken i marken. Redan efter första året kunde man se en stor förändring av floran där dominansen det höga gräset knylhavre brutits och en mängd nya ettåriga växter kommit in.


Ytan vid Sånna skolan plöjs upp för att bryta det höga gräsets dominans. Före plöjningen var växten knylhavre dominerande. Foto: (1) Gert-Inge Ronnstam, (2) Virtuella floran

Den särpräglade växtligheten på sandmarkerna vid infarterna till Åhus är unik i sitt slag. Blomsterprakten härstammar ifrån att de magra markerna förr har brukats som åker och betesmark med jämna intervall och därefter har marken fått ligga i träda för att samla näring. Den regelbundna omrörningen av marken genom plöjning har lett till att konkurrenssvaga och långsamt växande gräs och örter kunnat etablera sig och hävda sig gentemot mera snabbväxande, höga arter.

Därför har vi varje år kunnat njuta av en tjusig blomsteräng med bland annat omväxlande blåeld, gula hedblomster, röda områden av bergsyra och det karakteristiska i gult och rosarött blommande pukvetet.

När projektet startade, 2003, hade igenväxningen gått så långt i området att istället för en härlig blomsterprakt dominerade allt mer högvuxet gräs som trängt undan örterna. Kristianstads Kommun påbörjade därför försök med att föryngra vegetationen på två ytor i Åhus. De två områdena ligger väster om Sånnaskolan respektive mellan väg 118 och Nordanvägen.

Områdena slaghackades för att få ner den höga växtligheten och därmed underlätta för den efterföljande plöjningen och harvningen, som utfördes av en lokal lantbrukare i september 2003.


Glimtar ur projektet


Ytan vid Nordanvägen är helt täckt av ängsvårlök som strax skall gå i blom, våren 2005. Foto: (1) Sven-Erik Magnusson, (2) Virtuella floran

Nordanvägen i Åhus
Fregattvägen 2007

080819
Bovete vid infarten till Åhus. Foto: Karin Magntorn. Infälld bild (Bovete): Patrik Olofsson

Bovete lyser upp Atelje Lyktan, augusti 2008

Biosfärkontorets försök2007 att odla den gamla kulturväxten Bovete till Linnés ära slog väl ut och detta året lyser det vackra bovetet upp infarten till Åhus vid Atelje Lyktan. Det är som en del i ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) där C4 Teknik tillsammans med b.la. stadsträdgårdsmästaren, Biosfärkontoret, naturskyddsföreningen och kommunekologen försöker hitta sätt att sköta infarterna så att blomsterprakten skall bestå.
Efter plöjning och insådd av bovete skall markerna åter läggas i träda och förhoppningsvis kommer då den så typiska Åhusfloran med pukvete, blåeld och andra färgglada blommor tillbaka.

Läs mer i vår blogg

Nu blomstrar Åhus infarter! 26 juni, 2009.

Inventeringar

Inventeringar 2009 av plöjda ytor och ytor sådda med bovete på sandiga odlingsmarker i Vattenriket. Kjell-Arne Olsson på uppdrag av Biosfärkontoret 2009 (pdf 379 kb).

Trädor i centrala Åhus. Inventering 2009. Kjell-Arne Olsson på uppdrag av Biosfärkontoret 2009 (pdf 496 kb).

Trädesmarker i västra Åhus. Återinventering av ytor som grundinventerades år 2001. Kjell-Arne Olsson på uppdrag av Biosfärkontoret 2005 (pdf 1 MB). Karta (325 kB)

Inventering av trädesmarker i västra Åhus. Kjell-Arne Olsson på uppdrag av Biosfärkontoret juli 2001 (pdf 1.97 MB)


Tillbaka