Åsumfältet


Projektnamn: Åsumfältet.
Medverkande: Vattenriket, Försvarsmakten.
Finansiärer: Biosfärenheten Kristianstads Vattenrike och LONA (Lokala naturvårdssatsningen), Länsstyrelsen i Skåne, Åtgärdsprogram för hota arter, Fortifikationsverket.
Genomförs sedan 2007
Kontakt: Karin Hernborg
karin.hernborg@kristianstad.se

Karta över Åsumfältet

Åsumfältet

Militärt övningsfält som blivit rekreationsområde
Åsumfältet är A3:s före detta militära övningsfält vid Norra Åsum, sydväst om Kristianstad. Numera är det ett viktigt rekreationsområde för Kristianstad och dess kransorter och många människor tar sig till Åsumfältet för att promenera, jogga, rasta hunden och rida. Flera föreningar har aktiviteter i området.

På uppdrag av Biosfärenheten tillsammans med Försvarsmakten började områdets naturvärden att inventeras år 2007 med medel från LONA. Från att ha varit ett i stort sett okänt område för Naturvårdssverige, visade det sig vara en hot spot för rödlistade insekter och svampar.

Tallskog och magra, sandiga marker
Här finns en stor variation av miljöer; solbelysta bryn, död ved, äldre tallar, flora som gynnar många insekter (backtimjan, monke, fibblor) i kombination med sälg och sandiga markvägar. Åsumfältet domineras av grov tallskog (sett ur ett skånskt perspektiv), men även yngre tallplanteringar, betesmarker, slåttervallar och trädesåkrar finns inom området. Marken är sandig och på många ställen mycket mager och har sin historia i ett extensivt brukande av markerna med trädesperioder då den magra marken fick ligga i vila och samla näring. På 1930-talet fanns mer än tiotalet gårdar och hus, vilka de flesta revs i samband med att militären köpte in området som övningsfält och markanvändningen förändrades radikalt. De första värnpliktiga förlades här 1 juli 1945.

En del av de yngre (ca 30 år gamla) tallbestånden har angripits av rotröta, vilket inte är så ovanligt i våra trakter när tall planteras på tidigare betes- och åkermark. Rotrötan gör att små gläntor och luckor bildas inne i skogsbestånden, med rik biologisk mångfald som följd. Här finns till exempel den rödlistade avlång barksvartbagge. De döende tallarna ger hemvist åt många ovanliga insekter.

Eldrovfluga. Foto Mikael Sörensson
Det första fyndet av elrovfluga i Skåne på 90 år. Upphittare och fotograf: Mikael Sörensson.

Ett eldorado för hotade arter
Den varierade miljön med öppna fält, tallskogar och bryn har skapat biotoper för många arter som på andra håll inte är så vanliga idag. Hittills har runt 80 rödlistade arter dokumenterats vid de översiktliga inventeringar som Vattenriket ansvarat för att genomföra. Till exempel hittade entomolog Mikael Sörensson, i brynet vid Jarlstorp, en eldrovfluga som ingen sett på över 90 år hittade! En annan raritet är reliktbocken som har sin enda lokal i Skåne på Åsumfältet. Här trivs den i äldre, solbelysta tallar. Åsumfältet är även en fin lokal om man vill titta på ovanliga buksvampar. Sammanlagt finns det minst 13 arter som är aktuella för Åtgärdsprogram på Åsumfältet.

Vattenriket STERF   STERF

Inventeringar

Spillkråka. Foto Patrik Olofsson/NFåglar

Vid fågelinventeringen 2007 påträffades en varierade fågelfauna med totalt 67 arter varav 53 kan betraktas som regelbundna häckare. Av de häckande arterna är fyra (skogsduva, törnskata, stenskvätta och sånglärka) upptagna i kategorin ”Missgynnad”(NT) på den svenska rödlistan.
länk Inventering av fågelfaunan på Åsumfältet. Patrik Olofsson/Eco Images 2007 (pdf 7.8 MB).

Stortapetserarbi Foto Patrik Olofsson/NInsekter

länk Inventering av solitära bin och rödlistade insekter på Åsumfältet 2007 och vid fd. järnvägsövergången i Everöd/Lyngby. Mikael Sörensson 2007 (pdf 7 MB).
Inventeringen 2007 täckte in 78 hektar och resulterade i 90 arter solitärbin, varav 21 rödlistade, samt ytterligare 30 rödlistade insektsarter, alltså 51 rödlistade insekter allt som allt. Av dessa ingår hela 13 arter i nationella åtgärdsprogram (ÅGP).

länk Inventering av solitära bin och andra insekter 2012 Åsumfältet - Nyehusen. Krister Larsson, ALLMA Natur och Kultur 2012 (pdf 9,4 MB)
Vid uppföljningen av 2007 års inventering av solitära bin och andra naturvårdsintressanta arter, utökades inventeringsområdet till att omfatta hela fältet och att även följa upp hur utvecklingen varit. Rapporten visar tydligt att här finns en helt unik koncentration av hotade arter, trots att det inte är ett så stort område.

länk Entomologiska värden i ett tallbestånd på Norra Åsums militära övningsområde. Gunnar Isacsson 2012-09-24.
Det undersökta tallbeståndet hyser stora entomologiska värden. Bland vedinsekterna har två av arterna påträffats för första gången i Skåne, avlång barksvartbagge, Corticeus longulus, samt reliktbock, Nothorhina muricata.

länk Stortapetserarbiet - inventering 2010–2012. Ulf Lundwall och Göran Holmström 2013.
Inventeringen visar att Åsumfältet är en av fyra viktiga lokaler för Stortapetserarbiet Meganchile lagopoda i Vattenriket.

Backtimjan. Foto Patrik Olofsson/NKärlväxter

länk Kärlväxtfloran på A3-området i Norra Åsum. Inventering juli 2006 av Kjell-Arne Olsson(pdf).

länk Uppföljning av kärlväxter på Åsumfältet 2009. Kjell Arne Olsson (pdf)
Bergsyra, sandkrassing och mattfibbla är, tillsammans med gräsen bergven och rödven samt halvgräsen grusstarr och knippfryle, dominerande arter. Några andra arter är hedblomster, vårarv, gulmåra, backtimjan, blåmunkar, flockfibbla, vårtåtel och borsttåtel.

Mörk stjälkröksvamp (Tulostoma melanocyclum) Foto Carina WettemarkBuksvampar

länk Inventering av buksvampar inom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, hösten och vintern 2006/2007, Ramlösa Naturkonsult, Hansson Sven-Åke Hanson (pdf 2 MB)
Dvärgjordstjärna (Geastrum schmidelii) (NT) och mörk stjälkröksvamp (Tulostoma melanocyclum) (CR) är två av de rödlistade buksvamparna som finns inom området.

Markhistoria

länk Åsumfältets natur- och kulturvärden belysta genom dess historia. Nils-Otto Nilsson (pdf 23,5 MB).
Åsumfältet har historiskt sett brukats genom vandrande åkerbruk med trädesintervall, där brukandet av marken tillsammans med de geologiska beskaffenheterna och det torra klimatet, gett förutsättningar för en mycket rik biologisk mångfald med ett stort antal hotade arter. Markanvändningen förändrades radikalt då militären köpte in området som övningsfält på 1940-talet, men livsförutsättningarna för många sandmarkslevande arter har genom de militära övningarna kunnat bevaras.

 


Röjning av tallplantor. Foto Carina WettemarkÅtgärder

Röjning av tallplantor vid Jarlstorp 2009

länk Före röjning av tallplantor vid Jarlstorp på Åsumfältet april 2009
länk Pågående röjning av frösådda tallplantor vid Jarlstorp på Åsumfältet
länk Efter röjning av tallplantor vid Jarlstorp på Åsumfältet

Röjning och skapande av sandblottor och bibäddar 2013

Inom ramen för Länsstyrelsens Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), gjordes flera åtgärder på Åsumfältet hösten 2013. Åtgärderna bekostades av ÅGP och Fortifikationsverket, arbetsleddes av Vattenriket och utfördes av Fortifikationsverket. Tall och björk rycktes upp för att skapa sandblottor och hålla de insektsrika gläntorna öppna och solbelysta. Bibäddar skapades och vissa ytor harvades.
länk Åsumsfältet röjs för insekternas skull

Naturvårdsbränning. Foto Åsa PearceNaturvårdsbränning 2014

En del av Åsumfältet naturvårdsbrändes i mars 2014. Genom att bränna bort gammalt gräs gynnas konkurrenssvaga växter och insekter.

 

 


Läs mer

länk Odlingar varvades med bete på Åsumfältet. Intervju med Arvid Larsson. Blogginlägg 2009-07-02.
länk Stor artrikedom på Åsumfältet artikel i Kristianstadsbladet 2009-08-10.

 

Tillbaka