Multifunktionell golfbana med höga naturvärden


Projektnamn: Multifunktionell golfbana med unika natur- och kulturvärden.
Medverkande: Vattenriket och Kristianstads Golfklubb i Åhus (KGK).
Finansiärer: STERF - Scandinavian Turf Grass foundation (250 tkr), Vattenriket (200 tkr) och KGK (50 tkr). Total budget 500 000 kr.
Genomförs 2008-2011.
Samarbetsparter: Forskare vid Lunds Universitet och Kristianstads Högskola, Skånes Flora. Kontinuerlig dialog
gällande arbetet förs med Länsstyrelsen i Skåne län, ArtDatabanken, Centrum för Biologisk mångfald m.fl.
Kontakt: Carina Wettemark carina.wettemark@kristianstad.se

År 2003 vill Kristianstads golfklubb i Åhus köpa mark av kommunen för att anlägga ytterligare en 18 håls bana. Landskapet kring Åhus är speciellt och präglas av vidsträckta sandiga marker med mycket höga natur- och kulturvärden. Här finns ett stort antal hotade (rödlistade) växter, djur och svampar. Vissa finns bara här i Norden. Det var till en början inte enbart positiva reaktioner på en ny 18 håls bana i detta unika område!

Men Kristianstads kommun och Biosfärkontoret tänkte om. ”Det är bättre med en golfbana med anpassad skötsel än ett industriområde” och så fick det bli. Under förutsättning att klubben arbetade med en miljöcertifiering av banorna gick kommunen med på att sälja marken. Klubben tillsammans med Biosfärkontoret samarbetar nu med fokus inställ på natur-, kulturvårdsåtgärder, information och tillgänglighet. Projektet är ett bra exempel på hur man kan förena en medlemsaktivitet med natur och rekreation.

Vattenriket Kristianstads golfklubb i Åhus STERF

Detta har hänt/händer i projektet

Miljökommittén

En arbetsgrupp med klubbchefen, green keepern, klubbmedlemmar, ekolog från Vattenriket och lokal botanist regelbundet för att driva arbetet med att göra golfbanan multifunktionell.

   
Godkänd!

GEO-certifiering

Efter idogt samarbete mellan golfklubben och Vattenrikets ekolog, har Kristianstads golfklubb i Åhus, som tredje klubb i landet och 30:e klubb i världen (2011), blivit godkänd enligt den internationella certifieringen Golf Environment Organisation (GEO).

   
Inventeringar
Årliga inventeringar av kärlväxtfloran görs av en lokal botanist. Dessutom:

Solitära bin och andra insekter på Kristianstads Golfklubbs golfbanor i Åhus - inventering och förslag på riktade skötselåtgärder.
Inventering av groddjur 2009
Inventering av fladdermöss 2009
Kulturhistorisk analys av Kristianstads Golfklubbs golfbanor i Åhus. 2009.

   
Harvning rör upp den värdefulla kalken i marken. Provytor

Försöksytor både på rufferna och utanför spelytorna har skapats där försök med olika åtgärder för att förbättra den biologiska månfalden har utförts. Till exemple har sandblottor skapats genom plöjning och djupgrävning med grävmaskin. Årlig undersökning och utvärdering och av dessa ytorna kommer att fortsätta även efter projektets slut.

   
Planteringar

Träd och buskar av sorter som är en tillgång för den biologiska mångfalden (hagtorn och sälg) har planterats på de båda banorna.

   
Klippning och uppsamling av gräs på ruffarna gynnar ängsvegetation.

Skötsel

En skötselplan för banornas natur- och kulturvärdenatogs fram under 2010 och har beslutats av golfklubbens styrelsen.

En ny maskin som både klipper av och samlar uppp gräset har köpts in inom ramen för projektet. Detta för att både gynna de hotade växter och djur som finns och för att förbättra för spelet.

   
Sånnastigen
Genom att anlägga en stig på golfbanorna har området blivit mer tillgängligt för allmänheten och det rörliga friluftslivet. Stigen kantas av informationsskyltar som berättar om natur- och kulturvärden samt om de naturvårdståtgärder som har utförts på banorna.
   

Naturskolan

Vid utemuseum Sånnarna, i direkt anslutning till golfbanan finns ett uteklassrum. Här lär sig skolbarnen om områdets unika natur- och kulturvärden.
   

Floravandringar

Varje år på "De vilda blommornas dag" i juni genomförs en floravandring på golfbanorna i Åhus. Turen är väldigt uppskattad och engagerar runt 60 personer varje år, varav många är golfare.

   
Blommor och bin

Skyltar med arter på golfbanan

Hösten 2012 förses golfbanan med åtta skyltar som beskriver de växter och djur som finns på platsen. Naturfotograf Patrik Olofsson har tagit de fantastiska bilderna. Se alla skyltarns som pdf (1.8 MB)

Under 2010 har vi deltagit i ett Nordiskt projekt för multifunktionella golfbanor, med Sterf som huvudman. Projektet har beviljats medel från Nordiska ministerrådet. Detta projekt har i vissa delar blivit en del av vårt projekt. T.e.x har en guide för multifunktionella golfbanor arbetats fram. Multifunktionella golfanläggningar - en outnyttjad resurs Sterf 2011

Foto: Carina Wettemark.


Läs mer i vår blogg

Vilda blommor lockade många torsdag, 23 juni, 2011
Flaggan i topp för golfklubben måndag, 13 juni, 2011
Golfklubbens miljöarbete godkänt
torsdag, 19 maj, 2011
Hagtornsbuskar flyttas till golfbanan i Åhus tisdag, 3 maj, 2011
Golfklubben närmar sig ett miljöcertifikat måndag, 11 april, 2011
Ny nordisk guide om multifunktionella golfbanor
tisdag, 14 december, 2010
Vilda blommornas dag och invigning av stigen till Sånnarna torsdag, 1 juli, 2010
Rör om i sanden – ny broschyr tisdag, 23 februari, 2010
Fladdermuspejling på golfbanorna i Åhus
fredag, 3 juli, 2009
Omtalat golfbaneprojekt
torsdag, 18 juni, 2009
Vilda blommornas dag, vandring på Åhus Östra
måndag, 15 juni, 2009
KGK registrerade i Golf Environment Organisation
måndag, 15 juni, 2009
Full aktivitet vid Sånnarna måndag, 15 juni, 2009
2009-05-06 Samarbete med Golfklubb måndag, 15 juni, 2009
Sandmarker 2008 allmänt
måndag, 15 juni, 2009 - Vilda blommornas dag på Kristianstads Golfklubb, Åhus Västra.


Dokumentation

Solitära bin och andra insekter på Kristianstads Golfklubbs golfbanor i Åhus - inventering och förslag på riktade skötselåtgärder.

Inventering av groddjur 2009

Inventering av fladdermöss 2009

Kulturhistorisk analys av Kristianstads Golfklubbs golfbanor i Åhus. 2009.

Multifunktionella golfanläggningar - en outnyttjad resurs Sterf 2011

Slutredovisning

Rör om i sanden

Mer än en golfbana

 


Tillbaka