Bättre balans i Helge å och Hanöbukten


Projektnamn: Bättre balans i Helge å och Hanöbukten.
Medverkande: Biosfärenheten, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Länsstyrelsen Skåne och Vattenvårdsförbundet i Västra Hanöbukten.
Finansiärer: Havs- och Vattenmyndigheten samt medfinansiering från medverkande.
Bidrag från HaV 15,7 Mkr fördelat på fyra år.
Genomförs 2014 - 2017.
Kontakt: Jonas Dahl, projektkoordinator, biosfärenheten, jonas.dahl@kristianstad.se.
Katrine Svensson, Miljö- och hälsoskyddskontoret katrine.svensson@kristianstad.se
Pernilla Olsson, Länsstyrelsen, pernilla.olsson@lansstyrelsen.se

Helge å möter Havet i Gropahålet. Foto Patrik Olofsson/N

Kristianstads kommun har tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne fått 15,7 miljoner kronor från Havs- och Vattenmyndigheten för att 2014-2017 arbeta med att skapa bättre miljö i Helge å och Hanöbukten. Biosfärenheten är projektkoordinator, men det är flera aktörer som ansvarar för att genomföra de 12 delprojekten; Miljö- och hälsoskyddskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Biosfärenheten i Kristianstads kommun, samt Länsstyrelsen i Skåne och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.

Projektet  har tre fokusområden:

Kristianstads kommun   Vattenriket   Länsstyrelsen Skåne   Havs- och vattenmyndigheten

Delprojekt inom fokusområdena

Läs en mer utförlig beskrivning av delprojekten i
Intresseanmälan för särskilda åtgärdsprojekt (anslag 1:12) Bättre balans och mångfald i Helge å och HanöbuktenSäkerställande av biologisk mångfald och förvaltning av havet som resurs

1. Inventering och säkerställande av naturvärden i västra Hanöbukten
Öka kunskapen om bottnarna, identifiera ålgräsängar och andra viktiga föryngringsplatser för fisk. Genom film- och dykinventering ska de naturvärden som finns kartläggas längs med kusten i kommunerna Bromölla, Kristianstad och Simrishamn. Lokaler med höga värden kommer att integreras i kommunernas naturvårdsstrategier.
Samordnare: Miljö och hälsoskyddskontoret , Kristianstads kommun

2. Provfiske och planktonundersökningar i Hanöbukten
Ökad kunskap om Hanöbuktens ekosystem genom årliga undersökningar av fisk- och plankton.
Samordnare: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

3. Havsplan
En havsplan för den marina miljön ska tas fram, som ett tillägg till gällande översiktsplanen.
Samordnare: Stadsbyggnadskontoret, Kristianstads kommun

4. Ansvarsarter
Det finns rödlistade arter som har sitt viktigaste utbredningsområde just i Helge å och Hanöbukten. För dem har vi ett särskilt ansvar.  Det är till exempel havsnejonöga, småtärna, sjönajas, mal, tjockskalig målarmussla, jättemöja, svarttärna och martorn.  Arterna ska inventeras, åtgärdsförslag ska tas fram och åtgärder genomföras.
Samordnare: Miljö- och hälsoskyddskontoret, Kristianstads kommun

5. Tjockskalig målarmussla
Inventering av tjockskalig målarmussla i Skånes del av Helgeå. Tjockskalig målarmussla är mycket hotad och bestånden i Helge å tros vara relativt stora och viktiga för artens överlevnad. Läs mer om delprojektet Tjockskalig målarmussla
Samordnare: Biosfärenheten, Kristianstads kommun

6. Lax
Återskapa fri vandringsväg förbi Torsebro och skapa fler lekbottnar i forssträckan nedströms Torsebro.
Samordnare: Biosfärenheten, Kristianstads kommun

7. Vattendomar och vandringsvägar i Vramsån
Avlägsna dämmen i Vramsån och dess biflöden så långt möjligt, skapa lämpliga lekbottnar för öring, lax och hotade stormusslor samt att återskapa våtmarker i Store Mosse.
Samordnare: Länsstyrelsen i Skåne län

8. Bevarande av strömsträcka vid f.d. Hästberga kraftverk
Hösten 2010 skedde ett dammbrott vid Hästberga kraftverk i Helgås huvudfåra i Osby kommun. Till följd av dammbrottet har en cirka tre kilometer lång strömsträcka återskapats. Genom sin storlek är strömsträckan unik för Skåne. Länsstyrelsen söker 1 Mkr att använda till köp av fallrätt och restaureringsåtgärder.
Samordnare: Länsstyrelsen i Skåne län

Minskad övergödning

9. Åtgärdsplaner och uppsökande verksamhet vid jordbruksrelaterade vattendrag
Anläggning och restaurering av våtmarker i Vramsån, Almaån, Forsakarsbäcken, Tolebäcken och Bivarödsån. För att kunna göra rätt prioriteringar av arbetet inleds projektet med att åtgärdsplaner. I projektet ingår också att testa hur skörd och borttransport av vegetation från våtmarker och skyddszoner kan lösas för att kunna använda våtmarksgräs för biogasproduktion.
Samordnare: Biosfärenheten, Kristianstads kommun

10. Tillsyn - ett verktyg för minskat näringsläckage till jordbruksrelaterade vattendrag
Rådgivning till lantbrukare i samband med inspektioner. Rådgivningen ska ha fokus på minskat näringsläckage men också ta upp biologisk mångfald. Avsikten är både att bygga upp kompetens hos miljöinspektörerna och att rådgivning ska leda till konkreta åtgärder. Projektet ska också arbeta för en effektivare och mer behovsbaserad användning av stallgödsel.  
Samordnare: Miljö- och hälsoskyddskontoret,  Kristianstads kommun

11. Minskat näringsläckage från enskilda avlopp
Inventering av enskilda avlopp i Mjöåns avrinningsområde och uppdatera äldre inventering i Vramsån för att kunna ställa krav på åtgärder.
Samordnare: Miljö- och hälsoskyddskontoret, Kristianstads kommun

Minskad brunifiering

12. Vidareutveckling av projekt Bivarödsån
Återskapande av  våta områden i skogen samt prova om ett större inslag av lövskog längs med vattendrag minskar utläckaget av brunt vatten.
Samordnare: Biosfärenheten, Kristianstads kommun


Läs om åtgärder i Bivarödsån


Läs mer i våra blogginlägg

Provfiske ger ny kunskap om livet under ytan, 11 november 2016
Nytt lekgrus gav resultat redan första året, 16 oktober 2015
Fina möjligheter för musslor i Vramsåns bäckar, 28 juli 2015
Gott om blåstång i Hanöbukten, 21 juli 2015
Alla svenska musselarter finns i Helge å, 2 juli 2015
Nu är grusutsättningen vid Torsebro i full gång, 9 september 2014
Nya projekt ska ge bättre balans i Hanöbukten, 8 april 2014


Pressklipp

Övergödning och överfiske är stora miljöproblem
Många rödlistade musslor i Helge å, 23 juni 2014, SR P4 Kristianstad
Inventering av musslor ger blandade resultat, 23 juni 2014, Kristianstadsbladet
Laxen i Helge å ska väckas till liv, 9 september 2014, SR P4 Kristianstad
Laxarna får fler lekplatser, 10 september, Kristianstadsbladet


Dokumentation

Verksamhetsberättelse 2015 pdf 3,4 Mb

Delredovisning HaV-projekt: Partnerskap för Vatten: Helgeå & Hanöbukten november 2014

Intresseanmälan för särskilda åtgärdsprojekt (anslag 1:12) Bättre balans och mångfald i Helge å och Hanöbukten

 


Tillbaka