Vinneå – för god ekologisk status


Projektnamn: Vinneå – för god ekologisk status.
Medverkande: Vattenriket, Miljö- och hälsoskyddskontoret Kristianstads kommun, Hässleholms kommun och Vattenmyndigheten.
Finansiärer: Länsstyrelsen Skåne LOVA (Lokala Vattenvårdsåtgärder), Vattenriket, MHK Kristianstad, Hässleholms kommun och Vattenmyndigheten.
Total budget 6 364 000 kr.

Genomförs 2011 - 2014.
Samarbetsparter: Forskare vid Kristianstads Högskola, Länsstyrelsen i Skåne län.
Kontakt: Jonas Dahl jonas.dahl@kristianstad.se

Vinneå är ett vattendrag som mynnar i Helgeå strax nedströms Araslövssjön.  Det är ett av kommunens smutsigaste vattendrag och vi beräknar att Vinneå bidrar med ca 10 % av hela Helgeåns totala transport av fosfor och kväve. För att uppfylla vattendirektivets krav om god ekologisk status, ansökte och fick Kristianstads Vattenrike tillsammans med Kristianstads och Hässleholms kommuner ett LOVA-projekt.

Projektet ska bidra till minskad uttransport av näringsämnen till Östersjön samt skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden. Projektet genomförs tillsammans med Miljö- och hälsoskyddskontoret (Katrine Svensson), Hässleholms kommun (Lars-Erik Williams) och Vattenmyndigheten (Jan F Petersson och Anders Rimne). I projektet ligger också en inventering av de enskilda avloppen som genomförs av MHK. Totalt sökte/fick vi 6 364 000 kronor där huvuddelen av medlen har använts som medfinansiering vid våtmarksprojekt.

Vi har arbetat med uppsökande verksamheten där vi informerar markägare om möjligheterna att anlägga våtmarker och skyddszoner. Projektet har ca 70 hektar våtmarker skapats, vilket är över målsättning som var 50 hektar våtmark. Utöver anläggning av våtmarker i odlingslandskapet har projektet också inneburit provtagning av vattenkvalitet i biflöden till Vinneå, framtagande av belastningsbeskrivning för hela avrinningsområdet, avloppsinventering och reglerbar dränering. På en sträcka av ån har vi även jobbat med att återskapa det naturliga å-planet och på flera platser i ån har vi förstärkt den fysiska miljön, detta för att gynna åns strömlevande arter. I projektet har också ingått att anlägga en våtmark för dagvattenhantering i tätorten Önnestad. Bockebäcken som en tillgång i samhället har stärkts.

Målsättningen med projektet har hela tiden varit att Vinneå så småningom skall uppfylla Vattendirektivets krav om God Ekologisk status. Vi är ännu inte där men näringshalterna är på väg neråt och redan idag klarar åns fisksamhälle God status. I de områden där vi förstärkt den fysiska miljön med lekgrus och stenar finns idag ett rikt samhälle av öring, grönling, elritsa, sandkrypare, nejonöga, ål plus de mer triviala arterna såsom abborre, gädda, mört och lake. Vi har dessutom hittat levande individer av tjockskaliga målarmusslor och i de nedre delarna har vi fångat mal.

Vattenriket   Kristianstads kommun   Hässleholms kommun LOVA

Detta har hänt/händer i projektet

Adinal sett från ovan. Foto Patrik Olofsson/N.Stor våtmark vid Adinal
Våtmarken vid Adinal, ca 20 ha, blev klar våren 2012.

 

 

 

 

Informationsträff vid AdinalInformationsträff vid Adinal 29/9 2011

 

 

 

 

 

Våtmark i Vinslöv
(Vinslöv 120:3 m.fl.) klar under våren 2012, 3 ha våtmarksyta.

Våtmarksläge. Foto Patrik Olofsson/N.Våtmark vid Vinneå
Ska börja grävas under 2012.

 

 

 

 


Karta med mätpunkter för provtagning
Klicka på kartan för större bild!

Belastningsbeskrivning
Belastningsbeskrivningen som DHI har jobbat med blev färdig i mars 2012. Tack vare den nya höjdmodellen från Lantmäteriverket har DHI delat upp Vinneåns avrinningsområde i  49 olika delavrinningsområde. Vattenmyndigheten hjälper också till bl.a med sammanställningen av de enskilda avloppen. Vattenmyndigheten kommer även att vara behjälpliga när vi skall modellera effekten (näringsretention) av olika våtmarker. Även om det är preliminära uppgifter än så länge så verkar det som om PLC 5 modellen har underskattat de enskilda avloppens påverkan på fosfortransporten. Belastningsmodellen kommer ger vägledning om var det är effektivit att genomföra ytterligare åtgärder. Provtagning och analys av kväve- och fosforhalter  har genomförts i biflöden till Vinneå vid två tillfällen. Belastningsbeskrivning (pdf 4,5 MB)


Habitatförbättrande åtgärder
Under sommaren 2011 jobbade vi med habitatförbättrande åtgärder i Vinneå.  Två olika gymnasieklasser från Osby Naturbruksgymnasium hjälpte till vid arbetet. Vattendirektivet säger att God Ekologisk status skall uppnås, därför är det viktigt att man även jobbar med de biologiska värdena i vattendragen. Här tillförde vi lekgrus och sten som kommer att gynna öring, grönling, elritsa men även den rödlistade Tjockskaliga Målarmusslan.

Hårt slit Stenen läggs på botten Sten och lekgus på plats!

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer i våra blogginlägg

Våtmark för bevattning ger en renare Vinne å, 11 april 2012

Våtmarker vid Vinneå ska hejda övergödningen, 31 mars 2011


Dokumentation

Slutredovisning LOVA-projekt: Vinneå – för God Ekologisk Status (2.3 MB)

Inventering av vandringshinder i Vinneån utanför Kristianstad (pdf 1,6 MB). Projektarbete av David Lidholm, Göteborgs universitet.

Belastningsbeskrivning (pdf 4,5 MB)

Vinneå - för god ekologisk status. Handlingsprogram 2011-2014 (pdf 1,9 MB)

Delredovisning LOVA-projekt: Vinneå – för God Ekologisk Status (pdf 950 kb)
1 April 2011 – 31 Oktober 2012

 


Tillbaka