Vramsåns biflöden


Projektnamn: Vramsåns biflöden
Finansiärer: Havs och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Skåne och Vattenriket.
Genomförds 2013-
Samarbetsparter: Havs och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne, Miljö- och hälsa Kristianstads Kommun.
Kontakt: Jonas Dahl jonas.dahl@kristianstad.se

Vramsån är en av pärlorna i kommunen som är väl värd att värna om. Här kan besökare få uppleva hög artrikedom såväl i som ovanför vattenytan. Trots en stor påverkan från människan har Vramsån en rik mångfald av liv, bland annat lever den globalt hotade flodpärlmusslan i ån och några av dess biflöden. Ån och biflödena har en värdefull fiskfauna med bland annat ett bestånd av havsvandrande öring. Nedströms Tollarp finns två av Sveriges mer sällan sedda fiskarter- grönling och sandkrypare. Även ovan ytan finner man höga naturvärden kopplade till vattendraget. Till exempel kan man få se den vackra och hotade kungsfiskaren söka föda längs ån.

Vramsån är ett högt belastat vattendrag där mycket näring och partiklar tillförs bland annat från de många biflödena längs ån. Därför är en viktig del i arbetet med Vramsån att förbättra statusen vid biflödena. En betydelsefull del i detta arbete är att anlägga våtmarker som tar bort näringsämnen ur vattnet men även att jobba med andra biotopförbättrande åtgärder som utläggning av lekgrus och trädplantering/beskuggning.

Kungsfiskare sandkrypare
Kungsfiskare Foto: Patrik Olofsson/N. Till höger olika generationer av sandkrypare. Foto: Håkan östberg.

Kristianstads kommun   Vattenriket   Länsstyrelsen Skåne   Havs- och vattenmyndigheten

Detta har hänt/händer i projektet

2015

Rambrobäcken. Foto Jonas Dahl
Rambrobäcken är ett av Vramsåns biflöden. Foto: Jonas Dahl.

Med hjälp av planeringsunderlaget har intresserade markägare sökts upp längs med Vramsåns biflöden. Genom dialogen med intresserade markägare har projekteringen av flera våtmarker, utläggning av lekgrus samt trädplantering/beskuggning börjat. Förhoppningen är att de kommande åtgärderna på sikt leder till att flera markägare intresserar sig för vattenvårdande åtgärder i området.

2014

Planeringsunderlag för biflöden till Vramsåns nedre delar har tagits fram med inriktning på fiskeribiologiska värden och förutsättningar för vattenvårdande åtgärder. Undersökningen visar på att det i flera biflöden finns värdefulla bottenstrukturer med sten och grus som är en förutsättning för laxartade fiskar och stormusslor.  Den visar även på att det finns flera potentiella våtmarkslägen och sammanlagt över 3 km lång sträcka som är i behov av trädplantering/beskuggning.


Dokumentation

Planeringsunderlag för biflöden till Vramsån (pdf 2,1 MB)


Övrigt

länk Läs om Vramsån


Tillbaka