Rödlistade arter i Vattenriket


Vad är rödlistan? 
Både i Sverige och internationellt sammanställer man rödlistor. I en rödlista delar man upp hotade  arter i olika kategorier (se figur till nedan). Alltifrån gruppen missgynnade, där man placerar arter som t ex minskar kraftigt i antal, till kategorin akut hotade respektive försvunna där man återfinner arter som är på gränsen till utrotning eller har försvunnit helt från en region. Rödlistan är alltså ett objektivt verktyg som kan användas för att bedöma om och vilka naturvårdsinsatser som bör göras, t ex att bilda naturreservat.

I Sverige är det bl a ArtDatabanken som samlar och sammanställer kunskap om Sveriges fauna och flora. ArtDatabanken utforskar och informerar om rödlistade arters levnadssätt, utbredning, krav på livsmiljö och orsaker till olika hot. Rödlistorna presenteras enligt riktlinjer från den nternationella naturvårdsunionen (IUCN). I Sverige följer den aktuella rödlistan, som publicerades 10 maj 2000, samma kategoriindelning.

Arter som klassificeras i endera av kategorierna Kunskapsbrist (DD), Försvunnen (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU) och missgynnad (NT) benämns rödlistade.

De rödlistade arter som kategoriseras som endera Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) eller Sårbar (VU) benämns hotade.

Vid förkortning av kategorierna används de engelska beteckningarna för att underlätta jämförelser länder emellan. Kategorin Kunskapsbrist (DD) ligger helt på tvären och omfattar arter som med största sannolikhet rätteligen skulle höra hemma i allt från Försvunnen (RE) till Missgynnad (NT) eller i enstaka fall Livskraftig (LC).

I den nationella rödlistan har växt- och djurarter delats upp i 22 organismgrupper. Vad gäller Vattenriket finns det aktuell kunskap tillgänglig och sammanställd för flera av dessa grupper och arter. Mycket arbete återstår dock, bl a inventeringar, sammanställningar mm, för att få fram aktuell förekomst och utbredning för samtliga grupper.

Vill du veta mer om rödlistan?
ArtDatabankens hemsida finns förteckningar över alla rödlistade arter i Sverige och utförlig information om olika kategorier och kriterier, samt om hur ArtDatabanken arbetar.

Tillbaka