Internationellt rödlistade arter


Arter som är hotade ur ett internationellt perspektiv tas upp den globala rödlistan. Denna sammanställs av IUCN. Att en art är globalt rödlistad behöver inte innebära att den är rödlistad och ovanlig över hela världen. Till exempel är den vanliga ekorren - som vi i Sverige kan se var och varannan dag- internationellt sett hotad och är alltså med i den globala rödlistan.

Även inom EU ställer man samman listor över hotade växt och djurarter via EU:s habitatdirektiv och fågeldirektiv. Här listas över 900 växt- och djurarter och mer än 170 livsmiljöer som hotade eller unika i ett europeiskt perspektiv.

Globalt rödlistade arter

Havsörn (Haliaeetus albicilla) är både globalt rödlistad och nationellt rödlistad. den är dessutom listad i EU:s fågeldirektiv, se nedan. Foto Patrik Olofsson /NAtt en art är globalt rödlistad behöver som sagt inte innebära att den är rödlistad och ovanlig över hela världen. Men vissa av arterna är hotade såväl globalt som i Sverige. I Vattenriket finns 23 arter som är globalt rödlistade. Av dessa är flera rödlistade även i Sverige, till exempel flodpärlmussla, kornknarr, havsörn, dammfladdermus, svartfläckig blåvinge och läderbagge.

En fullständig lista över de globalt rödlistade arterna finns i pdf filen nedan.

EU-listade arter

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) är listad i EU:s habitatdirektiv. Den är också globalt och nationellt rödlistad. Foto Sven-Erik MagnussonAv de arter som lyfts fram i bilaga 2 i EU:s habitatdirektiv finns minst 16 arter inom området, till exempel dammfladdermus, större vattensalamander, bokskogslöpare, sandnejlika, sjönajas och flodpärlmussla på bilden.
Av arterna från bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv häckar eller rastar minst 43 arter regelbundet inom området, till exempel rördrom, vit stork, svarttärna, brun kärrhök, trana, havsörn, brushane och sydlig kärrsnäppa.

En fullständig lista över de EU listade arterna finns i pdf filen nedan.


Samtliga globalt rödlistade arter inom Biosfärområde Vattenriket

Globalt rödlistade arter inom Biosfärområde Vattenrike 2015(140 kb)
Globalt rödlistade arter inom Biosfärområde Vattenrike 2004(110 kb)

Tillbaka